KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Specialundervisningsbehov i Allerød Kommunes skoledistrikter

Allerød Kommune henviser betydeligt flere skoleelever til specialundervisning, end man skulle forvente ud fra kommunens elevsammensætning. Der må samtidig forventes visse forskelle på behovet for specialundervisning i kommunens forskellige skoledistrikter.
Udskriv Del på
Forfattere: Jacob Seier Petersen
Udgivet: November 2017

Specialundervisningsbehov i Allerød Kommunes skoledistrikter

Analysen viser, at Allerød Kommune henviser betydeligt flere elever til specialundervisning end den gennemsnitlige kommune på landsplan. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Allerød Kommune har bedt VIVE om at gennemføre en analyse af, hvilke forskelle der er i det forventede specialundervisningsbehov mellem kommunens skoledistrikter. Analysen tager højde for forskelle i elevernes demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige karakteristika. Analysen sammenligner også det forventede specialundervisningsbehov i skoledistrikterne med den faktiske henvisningspraksis for de elever, der er bosat i de enkelte skoledistrikter. Endelig sammenlignes Allerød Kommunes samlede henvisningspraksis til segregeret specialundervisning – hvor eleven får undervisning i en specialklasse eller på specialskole – med henvisningspraksis på landsplan.

Resultater

Analysen viser, at Allerød Kommune henviser betydeligt flere elever til specialundervisning end den gennemsnitlige kommune på landsplan. Når vi tager højde for relevante karakteristika hos eleverne i Allerød Kommune, ville man ud fra en statistisk model forvente, at Allerød Kommune skulle henvise 2,3 procent af eleverne til specialundervisning. I praksis henviser kommunen 5,2 procent af sine elever.

VIVE har også anvendt den statistiske model til at beregne det forventede specialundervisningsbehov i hver enkelt skoledistrikt i kommunen. Resultaterne viser, at der må forventes betydelige forskelle skoledistrikterne imellem. Når man sammenholder skoledistrikternes beregnede specialundervisningsbehov med den faktiske visitation til segregeret specialundervisning, indikerer analysen desuden, at der er en vis variation i den kommunale henvisningspraksis fra distrikt til distrikt.

VIVE har desuden udarbejdet et forslag til, hvordan Allerød Kommune kan fordele midler til specialundervisning mellem skoledistrikterne. Forskellene mellem distrikternes forventede behov betyder, at midlerne fordeles anderledes, end hvis de blev fordelt jævnt efter elevtallet. Skoledistrikter med et højt forventet specialundervisningsbehov vil således få et højere beløb pr. elev til specialundervisning end skoler med et lavt forventet specialundervisningsbehov.

Metode

Det forventede specialundervisningsbehov vurderes ud fra en statistisk model, som viser sammenhængen mellem de demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige karakteristika hos eleverne og sandsynligheden for, at den enkelte elev vil modtage segregeret specialundervisning.

Modellen ser på segregeret specialundervisning, det vil sige specialundervisning i specialklasse eller på specialskole. Udgangspunktet for modellen er, at den tager hensyn til de forventede specialundervisningsbehov, som de enkelte skoledistrikter i kommunen har, når man ser på elevernes demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede forhold.

Den statistiske model er baseret på registerdata for alle folkeskoleelever i Danmark. Modellen anvendes til at beregne hver enkelt elevs sandsynlighed for at få specialundervisning i Allerød Kommune på baggrund af elevernes karakteristika. 

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Allerød Kommune
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration