KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomhed

Evaluering af kommunernes udbytte af indsatsen
Ankestyrelsen skal understøtte kommunernes praksis på de områder, hvor styrelsen samtidig er borgernes klageinstans. VIVE har evalueret kommunernes udbytte af de tiltag, som Ankestyrelsen benytter til at sikre, at kommunerne behandler borgernes sager ensartet. Evalueringen indeholder en række konkrete anbefalinger til, hvordan Ankestyrelsens indsats kan optimeres.
Udskriv Del på
Forfattere: Rasmus Wittek-Holmberg, Lea Graff, Britt Østergaard Larsen, Anne Nørgaard Christensen og Kirstine Rysbjerg Munk
Udgivet: September 2017

Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomhed

Ankestyrelsens indsats for at sikre borgere en ensartet, kommunal sagsbehandling virker. Men der er plads til forbedringer. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

Ankestyrelsen er den klageinstans, som borgerne kan benytte, hvis de vil klage over kommuners afgørelser i sager på socialområdet, børneområdet og beskæftigelsesområdet. Samtidig er en af Ankestyrelsens kerneopgaver at sikre borgerne ensartede og korrekte afgørelser i sager inden for de tre områder på tværs af kommunerne.

Denne praksiskoordinerende virksomhed skal optimeres ifølge den resultatplan for 2017, som Ankestyrelsen har indgået med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I den forbindelse har VIVE evalueret kommunernes udbytte af Ankestyrelsens indsats på området. Evalueringen indgår som en del af vidensgrundlaget for den forestående udviklingsproces.

Konklusion/resultater

Undersøgelsens hovedkonklusioner er, at praksiskoordinering virker. Kommunerne har stor nytte af indsatsen, men der er stadig plads til forbedringer. Det gælder særligt i forhold til Ankestyrelsens formidling af viden til kommunerne. Jo lettere tilgængelig viden er for praktikerne, jo større effekt vil den have på afgørelser i konkrete sager.

Ankestyrelsens understøttelse af kommunal afgørelsespraksis kan ikke stå alene. Fagministerierne spiller en vigtig rolle i forhold til at levere vejledning og fortolkningsbidrag til de kommunale praktikere. Det er derfor afgørende, at vejledninger mv. er tilgængelige for kommunerne efter en lovændring.

Den praksiskoordinerende virksomhed opfylder ikke i sin nuværende form det behov for dialog med Ankestyrelsen, som man har i kommunerne. Det gælder især behovet for en tydeliggørelse af, hvad der vægtes i afgørelser på klagesager.

Uden en kortlægning af ressourceforbruget er det ikke muligt at udtale sig om omkostningseffektiviteten forbundet med de enkelte redskaber i indsatsen. Hertil kommer en række mere specifikke delkonklusioner i forhold til de enkelte redskabers form og anvendelse.

Anbefalinger

Overordnet anbefaler vi, at:

  1. Ankestyrelsen i sin dialog med fagministerierne forsøger at opnå aftaler, der gør det mere klart, hvordan arbejdsdelingen mellem styrelsen og ministerierne er i forhold til vejledningsforpligtelsen over for kommunerne.
  2. Ankestyrelsen indgår i dialog med fagministerierne om muligheden for udmelding af puljer til en særlig indsats i kommuner, hvis praksis halter på det pågældende område.
  3. Ankestyrelsen i højere grad, end det er tilfældet i dag, benytter sig af konkrete eksempler i sin formidling af viden til praktikerne.

Om den relative vægtning af redskaber i indsatsen anbefaler vi, at:

  • Ankestyrelsen gennemfører en intern kortlægning af det ressourceforbrug, der er forbundet med de enkelte redskaber, så man kan foretage en cost-effectiveness analyse af den praksiskoordinerende virksomhed.

Om indførelse af nye redskaber anbefaler vi, at:

  • Man indfører en mulighed for at udplacere juridiske sagsbehandlere fra Ankestyrelsen til behandling af konkrete sager i enkeltkommuner. Denne udplacering kan have form af praktikforløb eller udlån.
  • Ankestyrelsen med afsæt i praksisundersøgelserne udvikler et selvevalueringskoncept, som kommunerne kan bruge i deres arbejde med at kvalitetssikre arbejdsgange og processer.
  • Ankestyrelsen udarbejder oversigter over gældende principafgørelser opdelt på paragraffer, og at man gør oversigterne tilgængelige for praktikere i kommunerne.

Metode 

Undersøgelsen baserer sig på to spørgeskemaundersøgelser, som er besvaret af henholdsvis 597 myndighedssagsbehandlere og 225 teamledere i alle landets 98 kommuner, 25 kvalitative interview – primært gruppeinterview – i 4 kommuner, 3 enkeltinterview med ledere i Ankestyrelsen, og en kvalificeringsworkshop med deltagelse af 14 ledere fra Ankestyrelsen.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Økonomi- og Indenrigsministeriet
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social, Økonomi og administration