KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Specialundervisningsbehov i Helsingør Kommunes skoledistrikter

VIVE har udarbejdet et nyt forslag til fordeling af Helsingør Kommunes midler til specialundervisning. Forslaget tager højde for, at der er væsentlige forskelle i behovet for specialundervisning i kommunens forskellige skoledistrikter.
Udskriv Del på
Forfattere: Jacob Seier Petersen og Thomas Astrup Bæk
Udgivet: Juli 2018

Specialundervisningsbehov i Helsingør Kommunes skoledistrikter

Analysen viser, at Helsingør Kommune henviser lidt flere elever til specialundervisning end den gennemsnitlige kommune på landsplan. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Helsingør Kommune har bedt VIVE om at gennemføre en analyse af forskelle i det forventede specialundervisningsbehov kommunens skoledistrikter imellem. Analysen tager højde for forskelle i elevernes demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige karakteristika.

Analysen sammenligner også det forventede specialundervisningsbehov i skoledistrikterne med den faktiske henvisningspraksis for eleverne, der er bosat i de enkelte skoledistrikter. Endelig sammenlignes Helsingør Kommunes samlede henvisningspraksis til segregeret specialundervisning – altså undervisning i specialklasse eller på specialskole – med henvisningspraksis på landsplan.

Konklusion

Analysen viser, at Helsingør Kommune henviser lidt flere elever til specialundervisning end den gennemsnitlige kommune på landsplan. Når vi tager højde for relevante karakteristika hos eleverne i Helsingør Kommune, ville man ud fra en statistisk model forvente, at kommunen skulle henvise 3,8 % af eleverne til specialundervisning. I praksis henviser kommunen 4,0 % af sine elever.

VIVE har også anvendt den statistiske model til at beregne det forventede specialundervisningsbehov i hver enkelt skoledistrikt i kommunen. Analysen viser, at man må forvente betydelige forskelle på, hvor stort specialundervisningsbehovet er i de enkelte skoledistrikter i Helsingør Kommune. Tager man højde for relevante karakteristika hos eleverne i Helsingør Kommune, ville man ud fra den statistiske model forvente, at skoledistriktet med det største specialundervisningsbehov henviste 4,5 % af eleverne til specialundervisning, mens skoledistriktet med det laveste specialundervisningsbehov henviste 2,7 % af eleverne. Sammenholdes skoledistrikternes beregnede specialundervisningsbehov med den faktiske visitation til segregeret specialundervisning, indikerer analysen desuden, at der er en vis variation i den kommunale henvisningspraksis fra distrikt til distrikt.

VIVE har på baggrund af det forventede specialundervisningsbehov i hver enkelt skoledistrikt udarbejdet et forslag til, hvordan man kan fordele midler til specialundervisning mellem skoledistrikterne i Helsingør Kommune. Forskellene mellem distrikternes forventede behov betyder, at midlerne i Helsingør Kommune fordeles anderledes end en jævn fordeling efter elevtallet. Skoledistrikter med et højt forventet specialundervisningsbehov vil således få et højere beløb pr. elev til specialundervisning end skoler med et lavt forventet specialundervisningsbehov.

Metode

Det forventede specialundervisningsbehov vurderes ud fra en statistisk model, som viser sammenhængen mellem de demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige karakteristika hos eleverne og sandsynligheden for, at den enkelte elev vil modtage segregeret specialundervisning.
Modellen ser på segregeret specialundervisning, det vil sige specialundervisning i specialklasse eller på specialskole. Udgangspunktet for modellen er, at den tager hensyn til de forventede specialundervisningsbehov, som de enkelte skoledistrikter i kommunen har, når man ser på elevernes demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede forhold.
Den statistiske model er baseret på registerdata for alle folkeskoleelever i Danmark. Modellen anvendes til at beregne hver enkelt elevs sandsynlighed for at få specialundervisning i Helsingør Kommune på baggrund af elevernes karakteristika.

 

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Helsingør Kommune
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration