KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i samskabende arenaer

Evaluering af tre partnerskaber mellem civilsamfund og kommuner
Sårbare borgere skal styrkes i at udvikle sig fra marginaliserede til ligeværdige deltagere i almene, frivillige fællesskaber. Det var målet med tre partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer og kommuner. VIVE og Roskilde Universitet har evalueret de tre partnerskaber. Evalueringen har blandt andet fokus på de sårbare borgeres motivation og udbytte, og hvad der fremmer og hæmmer deres deltagelse.
Udskriv Del på
Forfattere: Helle Hygum Espersen, Linda Lundgaard Andersen, Anne Petersen og Leif Olsen
Udgivet: December 2018

Inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i samskabende arenaer

Partnerskaberne har fokuseret på at inddrage sårbare borgere i frivillige fællesskaber på lige fod med alle andre borgergrupper. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Baggrund

I satspuljeaftalen for 2015-18 afsatte politikerne midler til at støtte partnerskaber mellem civilsamfundsorganisation og kommune, der havde fokus på at styrke sårbare borgeres inklusion og deltagelse i almene fællesskaber.

Tre partnerskaber fik del i midlerne. Alle tre havde det mål at skabe mulighed for, at de sårbare borgere kunne indtage nye roller i almene fællesskaber og deltage på lige fod med andre grupper af deltagere. I stedet for at skabe tilbud til specifikke målgrupper arbejdede de tre partnerskaber med at inkludere sårbare borgergrupper i fællesskaber med en mangfoldighed af deltagergrupper.

Det ene partnerskab var det borgerdrevne kulturhus INSP! og Roskilde Kommune, som arbejdede for, at psykisk sårbare unge under den kommunale socialpsykiatri kunne blive aktive deltagere i INSP! i Roskilde. Det skulle ske i kraft af, at de kommunale ungevejledere fra socialpsykiatrien også deltog i INSP!

Det andet partnerskab var organisationen Sager der Samler og Aarhus Kommune. I Sager der Samler kan borgere blive hverdagsaktivister i sager, der berører dem selv eller andre, eksempelvis bekæmpelse af madspild. Partnerskabet har arbejdet med at styrke sårbare borgergruppers deltagelse i konkrete sager i Sager der Samler. Målgruppen var borgere uden beskæftigelse og borgere med svagt netværk, der var parate til at tage sagen i egen hånd.

Det tredje partnerskab var Vimby i Hjortshøj ved Aarhus og Aarhus Kommune. Her har man arbejdet med at invitere psykisk udviklingshæmmede borgere fra et botilbud i landsbyen Hjortshøj og andre borgere med behov for støtte til at være frivillige i landsbysamfundets aktiviteter og fællesskaber. Vimby betyder ”Velkommen i min bydel” og er aktiviteter i landsbyen, der skal sikre, at alle mennesker føler sig velkomne.

VIVE og Roskilde Universitet (RUC) har dels foretaget den eksterne evaluering af de tre partnerskaber og dels understøttet partnerskabernes løbende selvevaluering, som var et udviklingsmål i satspuljeinitiativet.

Evalueringen har både resulteret i en rapport og i et inspirationshæfte med de væsentligste pointer fra rapporten.

Resultater

Evalueringen viser, at der i alle tre partnerskaber er flere elementer, der er væsentlige for at motivere de sårbare borgergrupper til at deltage i almene frivillige fællesskaber:

 • At man kan være aktiv eller frivillig, både når man har overskud, når man har brug for støtte, når man har det skidt eller på anden måde oplever udfordringer. At det er accepteret både at kunne og ikke kunne og dermed at være ustabil i sin deltagelse.
 • At blive mødt som ligeværdigt menneske, der kan en masse – frem for som udsat eller syg – og opleve, at man kan bidrage med noget sammen med andre deltagere, der ikke skal ”tage sig af” andre.
 • Et miks af forskellige aktører. Det vil sige mange forskellige grupper af mennesker og ikke kun sårbare borgergrupper og professionelle omsorgspersoner.

På tværs af de tre partnerskaber er det især væsentligt, at de sårbare borgere kan skifte roller og være ”sårbare” i den ene sammenhæng og modtage støtte og være en aktiv bidragende ressource i en anden sammenhæng. Denne fleksibilitet er forskellig hos de tre partnerskaber.

Der er større mulighed for at indtage forskellige roller hos INSP! og Sager der Samler, end der er i Vimby, hvor de sårbare deltagere i Vimby får tildelt konkrete roller som arbejdskraft og frivillig i projektet. I INSP! og Sager der Samler kan de sårbare grupper i højere grad skifte mellem positioner og roller i forskellige aktiviteter og relationer. Det betyder også, at de i højere grad gennemgår en personlig udvikling fra sårbar til aktivt bidragende ressource i en ligeværdig relationer med andre deltagere.

Evalueringen formulerer en række fremmere for sårbare borgeres deltagelse i almene fællesskaber:

 • Aktørerne omkring de sårbare borgere skal tillægge deres synspunkter og erfaringer mening og værdi. Aktiviteter skal tage udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov.
 • Sårbare borgere skal kunne udvikle sig i deres eget tempo igennem forskellige relationer, De skal kunne skifte mellem positioner, og de skal indgå ligeværdigt i relationerne.
 • At sikre fleksibilitet, så sårbare borgere kan trække sig lidt og komme tilbage igen. Det gør det muligt at udvikle sig i sit eget tempo. Det kan være uoverskueligt for nogle at binde sig til en kontinuerlig deltagelse.
 • At man som udgangspunkt støtter det nære og tillidsfulde netværk og derfra bygger bro til andre og nye netværk. Dermed kan sårbare borgere bevæge sig fra det trygge til det større netværk og nye relationer og roller.
 • At den aktive understøttelse af relationer tager udgangspunkt i aktiviteten, relationerne eller deltagelsen frem for handleplaner, målgruppedefinitioner eller professionelle ambitioner.
 • At det er muligt både at være mindre aktiv og aktivt deltagende. Nogle sårbare borgere har brug for at ”vokse sig stærke” som mere passive deltagere, inden de er i stand til at blive aktive deltagere.
 • At der både er faste aktiviteter, man kan deltage i, og mulighed for at være med til at skabe nye aktiviteter. De faste aktiviteter kan for nogle være det, der er overskueligt at deltage i, mens det selv at skabe aktiviteter kan hjælpe til at bryde stigmatisering.

Anbefalinger

På baggrund af evalueringen kan man opstille en række anbefalinger til styring og organisering af frivillighed i partnerskaberne:

 • Byg partnerskabet på fælles værdier, ligeværd, hyppig dialog og læring. Det gør partnerskabet bæredygtigt. Det er væsentligt, at rammen er demokratisk og fleksibel, så man kan tage udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov og skabe bredt ejerskab.
 • Brug netværksledelse og værtsskab til at understøtte relationer – både nære og nye brobyggende –  udveksle viden og information, udvikle nye metoder, formulere normer og værdier og bane vej for handling og aktivitet på borgerniveau.
 • Skab deltagelse gennem stedet, sagen og/eller relationer frem for på baggrund af konkrete aktiviteter, indsatsmål, materiel værdi eller målgruppemål.
 • Skab balance i deltagergrupperne med et miks af ressourcestærke, sårbare, ansatte og frivillige – men med en overvægt af ressourcestærke deltagere.
 • Bevar et fokus på at lære af processer og interaktioner i samarbejdet mellem civilsamfundsorganisationen og kommunen. Læring er afgørende i et samarbejde mellem to vidt forskellige organisationer.
 • Tilbyd sårbare borgergrupper følgeskab i trygge relationer. Ikke alle sårbare borgere kan navigere kompetent fra start, og mange har et svagt netværk, der betyder, at de ikke finder vej til deltagelse af sig selv.

Metode

Evalueringen bygger på VIVE og RUCs kvalitative dataindsamling, som består af indledende kortlægning med observationer, interview med deltagere i partnerskaberne samt kontinuerlig kvartalsvis dialog med nøglepersoner i partnerskaberne om erfaringer, læring, resultater og selvevaluering. Dertil kommer enkelte kvalitative interview med deltagere i slutningen af projektperioden.

Evalueringen bygger også på partnerskabernes egne indsamlede data, som de indsendte kvartalsvis til VIVE og RUC. Disse data består af logbøger over aktiviteter og deltagergrupper i aktiviteterne, refleksioner over læring, kvalitative interview med forskellige deltagergrupper, et spørgeskema til samtlige unge brugere af den kommunale socialpsykiatri i Roskilde Kommune og diverse bearbejdede dokumenter, såsom film, pjecer og lignende.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Socialstyrelsen
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Social
Kontakt

Helle Hygum Espersen

Seniorprojektleder

4050 5674 / hees@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev