KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Barrierer og indsatser for borgere på kanten

Et litteratur- og interviewstudie
VIVE har gennemført en vidensafdækning af, hvilke barrierer der er, for at mennesker på kanten af arbejdsmarked eller uddannelse kan få en fod indenfor. I afdækningen undersøges det, og om der findes indsatser, der kan hjælpe disse mennesker på vej. Afdækningen har medført udviklingen af en analysemodel, der kan pege på styrker og svagheder ved indsatserne, og som kan anvendes til at afdække, hvilke barrierer der kan være for, at disse mennesker kommer i job eller uddannelse.
Udskriv Del på
Forfattere: Rasmus Højbjerg Jacobsen, Jacob Seier Petersen, Rasmus Wittek-Holmberg, Eigil Boll Hansen og Leena Eskelinen
Udgivet: Juni 2018

Barrierer og indsatser for borgere på kanten

VIVE har gennemført en vidensafdækning af, hvilke barrierer der er, for at mennesker på kanten af arbejdsmarked eller uddannelse kan få en fod indenfor. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

Der er en gruppe af personer, der i varierende grad har mistet tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet eller til samfundet i almindelighed. Fælles for dem er, at de med en vis sandsynlighed vil kunne ”komme tilbage”, hvis de modtager det rette tilbud eller den rette indsats.

VIVE har undersøgt, hvilke barrierer disse mennesker møder i forsøget på at komme tilbage til arbejdsmarkedet eller i uddannelse, og om der findes indsatser eller typer af indsatser, der kan hjælpe dem tilbage. I forbindelse med undersøgelsen har VIVE opstillet en analysemodel, der dels kan anvendes til at belyse disse barrierer, dels kan anvendes til at vurdere, om konkrete indsatser håndterer disse menneskers barrierer. Modellen kan på den måde bruges som supplement til blandt andet den såkaldte SØM-model eller andre kvantitative analysemetoder, der kan måle på forskellige sociale indsatser.

Konklusion

Analysemodellen kan klassificere indsatser for mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Modellen kan – for det første – anvendes til at afdække risikofaktorer med tilhørende barrierer, der er forbundet med at være på kanten og blive fastholdt i denne situation. Der er risikofaktorer inden for helbred, misbrug, uddannelse og sociale kompetencer.

Modellen kan – for det andet – anvendes til at indplacere konkrete indsatser i henhold til bestemte målgrupper. Dermed kan analysemodellen belyse styrker og svagheder ved en given indsats, dels ved at vise, om den angivne målgruppe har barrierer for job eller uddannelse, som indsatsen IKKE adresserer, dels ved at sammenholde, hvordan den pågældende indsats adresserer givne barrierer sammenlignet med andre indsatser.

VIVE har indplaceret en række tidligere og nuværende indsatser i modellen. Analysen kan desværre ikke udpege særlig effektfulde indsatser. Dette skyldes primært, at der ikke er særlig mange og særlig stærke evalueringer af indsatserne. Dermed er der samlet set ikke meget evidens for, hvorvidt indsatserne har en effekt eller ej.

Anbefalinger: VIVE anbefaler på den baggrund, at der bliver udarbejdet flere veldesignede effektstudier eller metaanalyser af indsatser på området, således at man kontinuerligt tilvejebringer mere evidens.

Fremover vil man med fordel kunne anvende modellen til at indplacere de evaluerede indsatser efter, hvilke(n) risikofaktor(er) indsatsen adresserer, og på hvilket niveau.

Metode

Der har været anvendt både litteraturgennemgang og interview. I litteraturgennemgangen har fokus været på at finde eksempler på virksomme indsatser, dvs. indsatser, hvor der har været evidens eller positive indikationer på en indsats’ virkning.

Litteratursøgningen har dækket danske og skandinaviske indsatser og er blevet suppleret med i alt 13 interview med videnspersoner inden for området ”Mennesker på kanten”. Interviewene har skullet give et aktuelt billede af udfordringer og indsatser for borgere, som er marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet, hvor litteraturstudiet naturligt har været mere bagudskuende.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Den A. P. Møllerske Støttefond
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social