KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Arbejdspladser i kommunerne

Antallet af arbejdspladser i landets kommuner er forskelligt fra region til region og fra kommune til kommune. I kommunerne i Region Hovedstaden er antallet af arbejdspladser pr. 100 17-64-årige borgere størst, mens det er lavest i Region Sjælland. Og mens nogle kommuner tiltrækker mange pendlere udefra, så er der andre kommuner, hvis borgere primært kører til nabokommunerne for at arbejde.
Udskriv Del på
Forfattere: Bo Panduro
Udgivet: Oktober 2017

Arbejdspladser i kommunerne

Kommunerne i Region Hovedstaden har flest arbejdspladser pr. 100 17-64-årige borgere. Omvendt har kommunerne i Region Sjælland færrest. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Resultater

I dette notat har VIVE opgjort antallet af arbejdspladser i hver af landets 98 kommuner i forhold til den enkelte kommunes befolkning i den erhvervsaktive alder, det vil sige 17-64-årige borgere.

Samtidig har VIVE opgjort udviklingen i antal arbejdspladser pr. 100 borgere i alderen 17 til 64 år for gennemsnitskommunen og for alle kommuner i hver af landets fem regioner. Alle opgørelser er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Kommunale forskelle

Notatet viser, at der er stor forskel på, hvor mange arbejdspladser der findes i kommunerne, og hvordan udviklingen i antal arbejdspladser har været i kommunerne over tid.

Danmarkskortet giver et overblik over antallet af arbejdspladser pr. 100 17-64-årige i kommunerne i 2015.

Som det ses, er forskellene mellem kommunerne relativt store. Disse forskelle kan have mange årsager. Blandt andet er der kommuner, som af geografiske årsager er bedre egnet til at huse store erhvervsvirksomheder end andre, og som borgere fra andre kommuner pendler til for at arbejde. Omvendt er andre kommuner deciderede bosætningskommuner, hvis borgere i høj grad arbejder i nabokommunerne.

VIVEs notat indeholder imidlertid ikke analyser af årsagerne til disse forskelle.

Regionale forskelle

I forhold til udviklingen opgjort på landets fem regioner viser grafikken, at antallet af arbejdspladser pr. 100 17-64-årige været svagt stigende i alle regioner fra 2013. Stigningen sker efter en stagnerende periode oven på det generelt store fald fra 2008–2009 i forbindelse med finanskrisen.

Antallet af arbejdspladser pr. 100 17-64-årige skiller sig ud i to af de fem regioner. Hvor gennemsnitskommunen i Region Hovedstaden har relativt mange arbejdspladser, har gennemsnitskommunen i Region Sjælland relativt få.

Grafik arbejdspladser

Data og metode

Alle oplysninger stammer fra Danmarks Statistik, RAS301: Beskæftigede (antal personer), ultimo november efter område (kommune som arbejdssted) og FOLK1E, folketal pr. 1. januar i kommunen.

Nøgletallene er beregnet som antal beskæftigede, der har arbejdssted i kommunen, divideret med antal 17-64-årige, der har bopæl i kommunen. Der er ikke korrigeret for beskæftigelsesgrad. Det vil sige, at man opgør antallet af beskæftigede inden for kommunegrænsen, uanset om de bor i eller uden for kommunen. Derfor vil nogle kommuner have flere arbejdspladser end antal 17-64-årige, der bor i kommunen.

Danmarks Statistik opgør statistikkerne i november hvert år, og de seneste tilgængelige data er fra 2015.

Baggrund

TV2 Regionerne har bedt VIVE levere en række nøgletal, som TV2 Regionerne ønsker at inddrage i deres dækning af kommunalvalget den 21. november 2017. Nøgletallene bliver løbende publiceret som notater i perioden fra 11. september til 23. oktober 2017.

Med dette notat har TV2 Regionerne ønsket at få belyst, hvor mange der er arbejdsløse eller i øvrigt er offentligt forsørgede i kommunerne. Udgivelsen bygger på data fra Danmarks Statistik. Udgivelsen indeholder ikke egentlige analyser af årsagerne til forskelle i antallet af arbejdspladser mellem kommuner eller udviklinger over tid.

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: TV2 Regionerne
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Økonomi og administration