KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Fagpersoners perspektiver på Region Hovedstadens behandlingsprogram for lænderyglidelser

Region Hovedstaden har udviklet et forløbsprogram for lænderyglidelser, der beskriver best practice for behandling og opgavedeling på tværs af hospitaler, almen praksis og kommuner. I efteråret 2016 gennemfører KORA en evaluering, der fokuserer på, i hvor høj grad, forløbsprogrammet er blevet implementeret, og på de perspektiver, som de involverede fagpersoner har på arbejdet med programmet.

Udskriv Del på
Projektleder: Martin Sandberg Buch
Projektmedarbejdere: Christina Holm-Petersen og Eigil Boll Hansen
Projektperiode: Juni 2016 - juli 2017
Region Hovedstaden har udviklet et program for behandlingsforløbet for pateineter med lænderyglidelser. KORA undersøger fagpersoners perspektiver på, hvordan programmet er implementeret i deres daglige arbejdsgang. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Lænderygsmerter er en af de hyppigst forekommende lidelser i befolkningen, og konsekvenserne kan være meget alvorlige for patienterne i form af smerter, sygefravær og førtidspensionering. Samtidig er der store omkostninger til sociale og sundhedsfaglige ydelser forbundet med lænderyglidelser. På den baggrund har Region Hovedstaden udarbejdet et forløbsprogram, der kommer med anbefalinger til den sundhedsprofessionelle indsats og til, hvordan denne kan optimeres i den primære og sekundære sektor.

Formål

Formålet med evalueringen er at undersøge, hvorvidt de fagpersoner og ledere, der arbejder med lænderyg-patienter, har kendskab til forløbsprogrammet, og om de har en oplevelse af, at det er implementeret på en måde, der er forståelig og relevant i den hverdag, klinikkerne befinder sig i. Evalueringen undersøger også, hvorvidt forløbsprogrammet styrker samarbejdet mellem de nøglemedarbejdere, der har ansvar for overleveringer af patienter og information på tværs af sektorer. Endelig indgår der i evalueringen også et fokus på, om forløbsprogrammet øger relevante fagpersoners fokus på patientinddragelse – og i givet fald i hvilket omfang – samt på, om disse fagpersoner oplever at være en del af et forløbsorienteret samarbejde.

Metoder

Evalueringen er baseret på kvalitative interviews og spørgeskemaer.

Hvem finansierer: Region Hovedstaden
Vidensområde: Sundhed