KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Rehabilitering for ældre – vejen til selvhjulpenhed og højere livskvalitet?

Nyborg Kommune og KORA samarbejder om at undersøge effekten af Nyborg Kommunes rehabiliterende indsats i ældreplejen i forhold til borgernes funktionsevne og livskvalitet.

Udskriv Del på
Projektleder: Tine Rostgaard
Projektmedarbejdere: Lea Graff, Jakob Kjellberg og Yosef Bhatti
Projektperiode: September 2016 - januar 2018
For første gang bliver der foretaget et systematisk effektstudie af kort- og langtidseffekterne af rehabiliteringsindsatsen. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA
Baggrund

Siden 1. januar 2015 har kommunerne været forpligtede til at tilbyde ældre borgere rehabiliteringsforløb, hvis kommunen vurderer, at indsatsen kan forbedre borgernes funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp.

På trods af de tilsyneladende gode erfaringer med rehabilitering i hjemmeplejen, baserer meget af den nuværende viden om effekten af rehabiliteringsforløbene sig på enkelt-cases samt før- og eftermålinger. Derudover er udbyttet for borgerne ikke tidligere blevet systematisk undersøgt i Danmark ved hjælp af egentlige effektstudier.

Der er således ikke tidligere foretaget systematiske effektstudier af kort- og langtidseffekterne for borgerne af de rehabiliteringsindsatser, som de danske kommuner i øjeblikket implementerer. I dette projekt undersøger KORA i samarbejde med Nyborg Kommune og Ældre Sagen derfor effekten af rehabiliteringsforløb i Nyborg Kommune på blandt andet borgernes livskvalitet, funktionsevne og ensomhed.


Formål

Formålet med dette projekt er ved hjælp af et effektstudiedesign at undersøge kort- og langtidseffekten af Nyborg Kommunes rehabiliterende indsats i hjemmeplejen.

I projektet undersøges indledende, hvordan rehabilitering efter Servicelovens § 83a er sammensat og organiseret i Nyborg Kommune. Dernæst undersøges systematisk kort- og langsigtet effekt af den rehabiliterende indsats i Nyborg Kommune for at kunne afklare, hvad den rehabiliterende indsats betyder for borgerens funktionsevne, ensomhed og livskvalitet.

Derudover vil effekten i forhold til de samme effektmål af rehabilitering blive undersøgt for forskellige målgrupper af borgere. Analysen vil dermed kunne udsige, hvilken konkret effekt borgeren har af rehabilitering, hvilke borgere der har størst udbytte af den rehabiliterende indsats, og om denne effekt er vedvarende også over et længere tidsperspektiv.

Metoder

Der indgår ca. 540 borgere i alderen 65+ i undersøgelsen. Borgerne består dels af borgere, der allerede modtager hjemmehjælp (’kendte’ borgere), og borgere, der ikke tidligere har modtaget hjemmehjælp (’nye’ borgere). Borgereffekten følges ved hjælp af målinger af borgerens funktionsevne, helbred, ensomhed og livskvalitet før, under og efter indsatsen. Projektet er designet dels som et før-efter-studie blandt ’nye’ borgere og dels som et kontrol- og indsatsgruppestudie blandt ’kendte’ borgere.

I effektmålingen anvendes blandt andet ASCOT til måling af borgernes omsorgsbetingede livskvalitet, Barthel og EQ-5D til måling af funktionsevne og helbred samt UCLA Loneliness Scale til måling af ensomhed. Derudover indgår blandt andet kvalitative enkelt- og fokusgruppeinterviews med borgere, medarbejdere og ledere i kommunen, observationsstudier samt datatræk i det kommunale elektroniske journalsystem.

Hvem finansierer: Ældre Sagen og Nyborg Kommune
Vidensområde: Social, Sundhed og Økonomi og administration
Kontakt

Tine Rostgaard

Professor i komparativ social- og velfærdspolitik

4274 3445 / tiro@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev