KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Psykologstøttet internetpsykiatrisk behandling af let til moderat depression

Evaluering af demonstrationsprojekt i Region Syddanmark
Region Syddanmark tilbyder psykologstøtte i form af kognitiv adfærdsterapi på internettet til patienter med let til moderat depression. Det vurderes at være et meningsfuldt supplement til samtaleterapi hos egen læge eller ved psykolog, men det vil først på længere sigt vise sig, om det kan føre til besparelser for sundhedsvæsenet. Det viser en ny evaluering fra KORA.
Udskriv Del på

Psykologstøttet internetpsykiatrisk behandling af let til moderat depression

Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Region Syddanmark har i en treårig projektperiode udviklet og afprøvet en prototype til internetstøttet behandling af patienter med let til moderat depression. Behandlingen omfatter et computerbaseret behandlingsprogram med tekster, film, øvelser og spørgeskemaer, som suppleres med skriftlig støtte og videosamtaler med en psykolog.

Det overordnede formål har været at afprøve brugen af kognitiv adfærdsterapi på internettet. Demonstrationsprojektet har skullet vise, om internetbaseret behandling med selvhenvisning kan fungere i en dansk kontekst, samt hvorvidt udgiften til behandling af let til moderat depression kan reduceres med denne behandlingsmetode.

Den internetpsykiatriske behandling er gratis for patienterne, mens de gennemsnitlig skal betale 40 % af taksterne ved behandling hos psykologer under tilskudsordningen. Organisatorisk er behandling over internettet forbundet med nye, digitale samtalekompetencer hos psykologerne.

Rapportens konklusioner

Det er lykkedes for Region Syddanmark at udvikle et fagligt miljø, og Telemedicinsk Center har fået etableret et forsknings- og innovationsmiljø, der målrettet kan arbejde med dataindsamling og undersøgelse af effekt.  

Der er forventning om på sigt at opnå en samfundsøkonomisk gevinst ved internetbehandling frem for traditionel behandling af patienter med depression. Patienterne skal ikke bruge tid på transport og har ingen kørselsomkostninger. Sundhedsvæsenets omkostninger ved internetbehandling vurderes dog – ud fra en alt andet lige betragtning – at ville være højere end det nuværende tilbud om samtaleterapi ved privat praktiserende psykologer under tilskudsordningen.

De forventede gennemsnitlige omkostninger pr. patient ved internetpsykiatrisk behandling forventes at beløbe sig til ca. 7.850 kr. pr. behandlet patient. Beregningerne er baseret på de sidste 1½ år af en 2-årig driftsperiode i Region Syddanmark (1. marts 2015-28. februar 2017). Når omkostningerne ved vagtordning og forundersøgelse for ikke-inkluderede patienter er udeladt af beregningerne af hensyn til sammenligning med den nuværende behandling, er de gennemsnitlige omkostninger reduceret til 6.780 kr.

Til sammenligning er de forventede offentlige sygesikringsomkostninger ved behandling hos praktiserende psykologer 4.820 kr. (7.810 kr. når patientens egenbetaling indregnes). En business-case, der rækker længere ud i fremtiden end februar 2017, vil være baseret på et hypotetisk grundlag, hvilket også vil være tilfældet, hvis man forsøger sig med beregninger, der omfatter øvrige regioners drift.

Det fremgår af en spørgeskemaundersøgelse, at patienterne er tilfredse med behandlingen.  Effekten af indsatsen er imidlertid ikke undersøgt i dette projekt, og der er behov for, at patientrekrutteringen bliver cementeret gennem drift.

Resultaterne fra udenlandske undersøgelser viser, at det er for tidligt at konkludere på effekten af støttet internetpsykiatrisk behandling med kognitiv adfærdsterapi af patienter med depression.

Anbefalinger

Evalueringen skal give regionale og nationale beslutningstagere et grundlag for at vurdere, om internetpsykiatri kan ses som et attraktivt supplement til fremtidens tilbud til personer med depression.

KORA anbefaler, at man løser følgende udfordringer, inden man tager endelig stilling til, om tilbuddet skal udbredes til andre regioner:

  • Teknologien bør stabiliseres i en driftsmoden version.
  • Danske Regioner bør afklare regionernes indbyrdes interesser i et fælles udbud med henblik på at indgå ny leverandør- og licensaftale(r).
  • Region Syddanmark bør være primus motor i forhold til at udarbejde kravspecifikationerne hertil på baggrund af deres erfaringer fra demonstrationsprojektet og den toårige driftsperiode i Telepsykiatrisk Center.
  • Der bør skabes evidens for behandlingen.

Fakta om depression og telemedicin

Depression er en sundhedsmæssig og økonomisk udfordring i både Danmark og internationalt. Depressive patienter, som ikke behandles, risikerer, at deres sygdom forværres. Men det er langt fra alle, som bliver behandlet, og det kan der være flere grunde til. Depressive patienter kan fx have barrierer for at modtage behandling ansigt til ansigt på grund af frygt for stigmatisering, ventetid på behandling og geografisk lang afstand til behandler. Der er mangel på læger i yderområder, og der er i gennemsnit knap to måneders ventetid på behandling ved privat praktiserende psykologer under tilskudsordningen.

Telemedicinsk behandling bliver stadig mere udbredt inden for den somatiske behandling i det danske sundhedsvæsen. Der er imidlertid mere sparsom erfaring med og viden om udvikling og implementering af programmer til internetbaseret behandling af mennesker med psykisk sygdom.

Demonstrationsprojektet ’Internetpsykiatri’ er ét af fem storskalaprojekter, som blev sat i gang med den Nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin i 2012.

Metode

Region Syddanmark har udviklet og afprøvet internetpsykiatrisk behandling i en forsøgsperiode fra november 2012 til februar 2015. Evalueringen har fokuseret på de sidste 8½ måneds klinisk afprøvningsperiode med patienter samt på en efterfølgende driftsperiode på 1½ år. Konklusionerne er draget på baggrund af:

  • Observationer, workshop og interview med personale og ledelse.
  • Spørgeskema til patienterne.
  • Økonomiske beregninger baseret på budgetter og estimerede omkostninger.

Evalueringen af projekt ’Internetpsykiatri’ er foretaget på opdrag af Region Syddanmark. Projektet er finansieret af Region Syddanmark og Fonden for Velfærdsteknologi. Med midler bevilget af Regionsrådet i Region Syddanmark og De nære sundhedsmidler er der foreløbig sikret rammer for drift frem til efteråret 2017 med henblik på at stabilisere interventionen og opnå øget integration med det eksisterende sundhedsvæsens infrastruktur.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Region Syddanmark og Fonden for Velfærdsteknologi
Vidensområder: Økonomi og administration, Sundhed