KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Udviklingen i Aarhus Kommunes socioøkonomiske udgiftsbehov

En analyse af førskoleområdet
Aarhus Kommunes socioøkonomisk betingede udgiftsbehov til førskoleområdet er faldet i perioden 2009 til 2015 relativt til hele landet. Det viser en ny analyse.
Udskriv Del på
Forfattere: Mikkel Munk Quist Andersen
Udgivet: December 2017

Udviklingen i Aarhus Kommunes socioøkonomiske udgiftsbehov

Førskolebørnene i Aarhus Kommune er blevet mindre sårbare. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

Aarhus Kommune har i de seneste år oplevet et fald i indtægterne fra den kommunale udligningsordning. Det skyldes, at borgernes socioøkonomiske baggrund er ændret på en række af de områder, der har betydning, når kommunens udgiftsbehov beregnes via udligningssystemet.

Aarhus Kommune har derfor bedt VIVE om at analysere udviklingen i kommunens socioøkonomisk betingede udgiftsbehov på førskoleområdet. Analysen skal give Aarhus Kommune en viden, der kan bidrage til kommunens budgetlægning på førskoleområdet.

For at undersøge dette fokuserer VIVE på udviklingen i andelen af forventet sårbare førskolebørn blandt det samlede antal 0-5-årige i kommunen. Andelen af sårbare børn kan påvirke Aarhus Kommunes udgiftsbehov til førskoleområdet, da en stor andel sårbare børn kan medføre et behov for udgifter til for eksempel pædagogiske indsatser vedrørende lige muligheder, trivsel, inklusion og tidlig forebyggelse.

VIVEs analyse af udgiftsbehovet på førskoleområdet tager højde for børnenes sociale og sundhedsmæssige karakteristika. I analysen sammenlignes udviklingen i andelen af sårbare børn i Aarhus Kommune med andelen af sårbare børn på landsplan. Dermed kan man afgøre, om sammensætningen i børnegruppen i Aarhus Kommune har udviklet sig i en retning, der betyder, at udgiftsbehovet falder eller stiger set i forhold til udviklingen på landsplan. Analysen forholder sig ikke til udviklingen i antallet af børn i Aarhus Kommune.

Resultater

VIVEs analyse viser, at førskolebørnene i Aarhus Kommune er blevet mindre sårbare i perioden 2009 til 2015 set i forhold til børnegruppen på landsplan.

Analysen viser således, at andelen af sårbare børn i Aarhus Kommune i 2009 var 2,7 procentpoint større end på landsplan, mens andelen i 2015 var 0,7 procentpoint mindre end på landsplan.

Anbefalinger

Mange kommuner anvender demografimodeller, når de skal lægge budget for de kommende år. I disse modeller regulerer man automatisk budgettet op, hvis indbyggertallet i målgruppen stiger, og ned, hvis det falder. VIVEs analyse viser, at det kan være relevant at tage højde for udviklingen i målgruppens sociale profil, når man vurderer ressourcetildelingen til et område. Det er ikke altid nok at se på udviklingen i antallet af borgere alene.

Metode

Undersøgelsens datagrundlag er detaljerede registerdata, som beskriver en række sociale og sundhedsmæssige faktorer for 0-5-årige og deres forældre.

Ved hjælp af logistisk regression opgør VIVE en gruppe af forventet sårbare børn defineret ved de 10 procent af børnene på landsplan med størst risiko for at blive omfattet af en social foranstaltning efter Serviceloven – det vil sige anbringelser uden for eget hjem eller individrettede forebyggende foranstaltninger. De sårbare børn fordeles efterfølgende på landets kommuner, hvorved det kan beregnes, hvor stor en andel de sårbare børn i Aarhus Kommune udgør af det samlede antal førskolebørn i kommunen.

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Aarhus Kommune
Vidensområder: Børn og unge, Social, Økonomi og administration