KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Kortlægning af litteratur og forskning samt kommunale erfaringer med praksis for samarbejde
Landets dagtilbud har i dag en lang række samarbejder med forældre, sundhedsplejersker, socialrådgivere og frivillige aktører om sociale indsatser. Det kan være indsatser for unge mødre, styrkelse af forældreevnen hos udsatte familier og systematiseret samarbejde mellem fagprofessionelle. VIVE har kortlagt området og har beskrevet 13 af indsatserne nærmere. 
Udskriv Del på

Målrettede sociale indsatser i dagtilbud

VIVE har afdækket kommunale praksisser for samarbejde om sociale indsatser i dagtilbud. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Resultater

VIVE har afdækket kommunale praksisser for samarbejde om sociale indsatser i dagtilbud. Afdækningen er udarbejdet for Socialstyrelsen.

Afdækningen viser, at der er 125 praksisser for samarbejde om sociale indsatser mellem dagtilbud og henholdsvis forældre, sundhedspleje, socialrådgivere og frivillige aktører. Samarbejderne varierer både med hensyn til indholdet af samarbejdet, og hvor mange aktører der indgår i samarbejdet. VIVE har i samarbejde med Socialstyrelsen udvalgt 13 praksisser, som er beskrevet nærmere og vurderet ud fra et spørgeskemabaseret måleredskab, som SFI tidligere har udarbejdet for Socialstyrelsen. Alle 13 praksisser betegnes på baggrund af vurderingerne som lovende samarbejdspraksisser, som man med fordel kan arbejde videre med.

3 af de 13 udvalgte praksisser er:

 • Familiegrupper i dagtilbud, Aarhus Kommune
 • Projekt Ung Mor, Slagelse Kommune
 • Forebyggelsesteam i dagplejen, Ærø Kommune.

Familiegrupper i dagtilbud, Aarhus Kommune

Formålet med ’Familiegrupper i dagtilbud’ er at sætte tidligt ind over for begyndende trivselsproblemer hos børn ved at hjælpe forældrene til at blive mere sikre i forældrerollen. Tilbuddet henvender sig til familier med børn i alderen 0-7 år, hvor de fagprofessionelle er bekymrede for børnenes trivsel, og hvor forældrene har brug for ekstra støtte til at omsætte vejledningen fra fx pædagoger. Bekymringerne kan handle om barnets trivsel og samspil med de andre børn i institutionen og/eller forældrenes kontakt og samspil med barnet.

Familiegruppen består af fire til otte familier, som mødes én gang ugentligt. Et forløb varer typisk 12-16 uger. Gruppen ledes af tre familiegruppemedarbejdere: to dagtilbudspædagoger og en sundhedsplejerske. Forældrene kan undervejs spejle sig i hinanden og dele erfaringer, ligesom familiegruppemedarbejderne kan guide og vejlede i de situationer, der udspiller sig.

Projekt ung mor, Slagelse Kommune

Formålet med ’Projekt ung mor’ er gennem en tidlig, forebyggende indsats at føre moderen godt ind i forældreskabet med hjælp fra gode rollemodeller samt at skabe gode relationer mellem mor og barnets daginstitution. Indsatsen er rettet mod unge, gravide kvinder under 21 år hvor enten de selv eller fagprofessionelle omkring dem er bekymrede for, hvordan de vil håndtere mor-rollen. Praksis for samarbejdet består i, at de unge kvinder deltager i et praktikforløb i en vuggestue op til fødslen samt modtager individuel støtte under og efter graviditeten af den kommende sundhedsplejerske og en pædagog fra barnets kommende vuggestue.

Forebyggelsesteam i dagplejen, Ærø Kommune

Formålet med ’Forebyggelsesteam i dagplejen’ er at støtte dagplejerne i forhold til tidlig opsporing af potentielt udsatte børn og i det daglige arbejde med børnene. Indsatsen består af en fast struktur omkring tværfaglig sparring mellem dagplejerne på den ene side og et kommunalt team på den anden side. Teamet består af en socialrådgiver, en sundhedsplejerske og en dagplejeleder.

 Dagplejerne mødes én gang om måneden med deres legestuekolleger og det kommunale team og drøfter alle legestuegruppens børn. Problematikkerne kan fx dreje sig om manglende grænsesætning, en tryg aflevering af børnene, behov for hjælpemidler, renlighed osv.

Beskrivelse af 13 lovende indsatser

Ud over de ovennævnte tre er disse ti lovende indsatser beskrevet i rapporten:

 • Sundhedsplejens konsulentbesøg i daginstitutioner, Herning Kommune
 • Tidlig forebyggende indsats – tidlig tilknytning til dagtilbud, Nordfyns Kommune
 • Børnehåndbogen, Thisted Kommune
 • Next Step, Vordingborg Kommune
 • Klar, Parat - Familie, Kolding Kommune
 • Guldborgsund Kommunes Samarbejdsmodel (GUSA), Guldborgsund Kommune
 • Sproggaven, Silkeborg Kommune
 • Det inkluderende forældresamarbejde, Odense Kommune
 • Dagtilbudssocialrådgiver, Kolding Kommune
 • Fri for Mobberi, Red Barnet og Mary Fonden.

Forsknings- og litteraturkortlægning

Ud over en afdækning af praksisser i Danmark har VIVE foretaget en dansk og international forsknings- og litteraturkortlægning. Kortlægningen har kigget på en bred vifte af studier, for eksempel evalueringer og reviews af studier. Igennem denne litteraturkortlægning har VIVE identificeret 58 danske og internationale studier af praksisser for samarbejde om sociale indsatser i dagtilbud med henholdsvis forældre, sundhedsplejen, socialrådgivere og frivillige aktører.

Baggrund

Som led i den politiske aftale ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” fra 2017 gennemfører Socialstyrelsen initiativet ”Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud”. Forsøgene skal primært fokusere på øget samarbejde mellem dagtilbuddene og henholdsvis sundhedsplejen, forældre, socialrådgivere og frivillige aktører. Til understøttelse af initiativet har VIVE gennemført en kortlægning af praksis og forskning på området for Socialstyrelsen. Kortlægningen kan danne grundlag for udvikling og afprøvning af målrettede sociale indsatser i dagtilbud i Socialstyrelsens initiativ ”Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud”.

Metode

Undersøgelsen består for det første af en systematisk kortlægning af forskning og litteratur om praksisser for samarbejde mellem dagtilbud og henholdsvis sundhedsplejen, forældre, socialrådgivere og frivillige aktører. For det andet er kommunale praksisser for samarbejde mellem dagtilbud og henholdsvis sundhedsplejen, forældre, socialrådgivere og frivillige aktører afdækket. I forlængelse heraf præsenteres 13 udvalgte, konkrete eksempler på praksis for samarbejde. 

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Socialstyrelsen
Vidensområde: Børn og unge