KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelse

Viden og anbefalinger
Denne undersøgelse viser, at mennesker med ADHD er en særligt udsatte gruppe blandt de indsatte i danske fængsler. De har ofte haft en sværere opvækst og falder oftere til-bage i fornyet kriminalitet end andre, der afsoner en dom. Undersøgelsen afdækker også international forskning, som viser, at mennesker med ADHD er voldsomt overrepræsen-terede i fængslerne.
Udskriv Del på
Forfattere: Nichlas Permin Berger, Nanna Høygaard Lindeberg og Christina Mohr Jensen
Udgivet: December 2017

Resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelse

Voksne med en ADHD-diagnose, der har afsonet en fængselsdom, har større risiko for at begå ny kriminalitet. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Denne undersøgelse er gennemført for Socialstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har ønsket erfaringer og viden om indsatser til resocialisering af kriminalitetsdømte indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD. Undersøgelsen afdækker individuelle, familiære og sociale forhold, der er karakteristiske for gruppen af personer med ADHD i Danmark, og som er væsentlige i forhold til udvikling af målrettede forebyggende ind-satser mod tilbagefald til kriminalitet.

Undersøgelsen viser, at voksne med en ADHD-diagnose, der har afsonet en fængselsdom, har større risiko for at begå ny kriminalitet end mennesker, der også har afsonet en fængselsdom, men som ikke har en ADHD-diagnose.

Undersøgelsen gennemgår også en række tidligere studier af mennesker med opmærksom-hedsforstyrrelser, herunder ADHD-diagnose, blandt indsatte fra både Danmark og udlandet. Studierne viser, at denne gruppe er overrepræsenterede i fængslerne, og at ADHD øger risiko-en for at blive involveret i kriminalitet tidligt i livet.

Mangler værktøjer

Undersøgelsen viser, at mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, har nogle særlige problemstillinger, som man med fordel kunne have større fokus på i fængslerne. Det gælder både i den individuelle behandling og de indsatser, man kan tilbyde tilsynsklienter og indsatte med ADHD-diagnose, men det gælder også på det organisatoriske plan, hvor der mangler værktøjer til at screene for og dele viden om disse menneskers udfordringer.

Registeranalyser og interview

Undersøgelsen trækker på tre typer data: registeroplysninger om knap 40.000 danskere med eller uden en ADHD-diagnose, der har enten en betinget dom, en fodlænkedom, en fængsels-dom eller en forvaringsdom; international forskningslitteratur om sammenhængen mellem ADHD og kriminalitet; og endelig 21 længerevarende interview (individuelt eller i fokusgrupper) med bl.a. fængselsbetjente, socialrådgivere, tilsynsførende og kommunale tilsynsførende.

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Samarbejdspartnere: Børne- og Ungdomspsykiatrien, Aalborg Universitetshospital
Hvem har finansieret: Socialstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen
Vidensområder: Social, Sundhed