KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af projekter om bedre sammenhæng i forløb for svage ældre

VIVE samarbejder med konsulentvirksomheden Implement om at evaluere satspuljefinansierede initiativer, der skal styrke sammenhængen i forløb for de svageste ældre patienter. 

Udskriv Del på
Projektleder: Marie Jakobsen
Projektmedarbejdere: Martin Sandberg Buch og Iben Bolvig
Projektperiode: Februar 2017 - april 2020
Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Der er med satspuljeaftalen for 2016-2019 afsat i alt 82,4 mio. kr. til projekter, der kan skabe en styrket sammenhæng for de svageste ældre. Målgruppen for satspuljens projekter er de svageste ældre patienter, som er i kontakt med sygehus og alment praktiserende læge og samtidig har behov for hjælp fra den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje. Formålet med puljen er at afprøve forsøg med konkrete modeller for brug af kompetencer på tværs af kommuner, regioner og eventuelt almen praksis for at skabe større sammenhæng i indsatsen for målgruppen. VIVE samarbejder med konsulentvirksomheden Implement om at evaluere de puljestøttede projekter for Sundhedsstyrelsen.

Formål

I evalueringen er VIVE ansvarlig for at gennemføre en registerbaseret undersøgelse, som har til formål at undersøge, hvilke effekter de afprøvede indsatser har på målgruppens forbrug af sundhedsydelser og hjemmepleje. Det drejer sig for eksempel om i hvilket omfang disse indsatser kan forebygge indlæggelser på sygehus. Registerundersøgelsen skal også afdække indsatsernes omkostningseffektivitet.

Metoder

I registerundersøgelsen sammenlignes effektindikatorer for personer, der har modtaget indsatserne, med en statistisk konstrueret kontrolgruppe. Denne identificeres gennem ‘propensity score matching’, der er en internationalt anerkendt metode, som gør det muligt at matche på flere kriterier.

Effekten af indsatserne beregnes i en ’differences-in-differences’-model, hvor ændringen i træk på forskellige ydelser i indsatsgruppen over en given periode sammenlignes med ændringen i træk på samme ydelser i kontrolgruppen. For at kunne vurdere omkostningseffektiviteten af indsatserne opgøres også de gennemsnitlige meromkostninger ved indsatserne.

VIVEs andel i projektet

VIVE er underleverandør til Implement. VIVE er ansvarlig for den registerbaserede undersøgelse af effekter og omkostninger.

Hvem finansierer: Sundhedsstyrelsen

Samarbejdspartner(e): VIVE er underleverandør til Implement Consulting Group
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Marie Jakobsen

Seniorprojektleder

2279 0902 / maja@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev