KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

KORA evaluerer forsøg med værdibaseret styring på ’Udviklingshospital Bornholm’

Regionsrådet i Region Hovedstaden har igangsat projektet ’Udviklingshospital Bornholm’, der fritager Bornholms hospital fra regionens takststyringsmodel i perioden 2016-2018. Projektet skal bidrage med erfaringer med styring, der har særligt fokus på at skabe værdi for patienterne. KORA evaluerer projektets implementering og effekter.

Udskriv Del på
Projektleder: Jakob Kjellberg
Projektmedarbejdere: Marie Henriette Madsen, Betina Højgaard, Iben Bolvig, Grete Brorholt og Martin Sandberg Buch
Projektperiode: November 2016 - marts 2019
I perioden 2016-2018 arbejder Bornholms hospital med værdibaseret styring, hvor styringsmålet er at skabe værdi for patienterne. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

I Økonomiaftalen for 2016 blev det besluttet, at alle regioner skal arbejde for at skabe erfaringer med nye styrings- og afregningsmodeller med inspiration fra teorien bag ’Value-Based Health Care’, også kaldet værdibaseret styring. Her er styringsmålet, at der styres efter, hvad der skaber værdi for patienten, frem for at måle på andre faktorer som fx antallet af fagpersoners aktiviteter. Værdibaseret styring lægger blandt andet op til, at sundhedsvæsenet organiserer sig med udgangspunkt i patienternes behov og i patientforløb, der er koordinerede på tværs af specialer og organisatoriske enheder.

Som led i Region Hovedstadens bidrag til at skabe danske erfaringer med værdibaseret styring er Bornholms Hospital blevet fritaget fra den regionale takststyringsmodel. Det skal give hospitalets direktion, administration og kliniske afdelinger mulighed for at arbejde med alternative styringsmål og konkrete udviklingsprocesser, som understøtter værdibaseret styring. Bornholms Hospital har defineret otte delindsatser, der nu er ved at blive implementeret. Disse handler blandt andet om nye visitationsformer for akutte patienter; nye typer af samarbejde mellem hospitalets specialafdelinger og mellem hospital, kommune og almen praksis; og brug af PRO-data (Patient-Related Outcome Data).

Formål

Formålet med KORAs undersøgelse er at belyse samspillet mellem de enkelte delindsatser og de overordnede målsætninger, og at lave en analyse af mulighederne for at generalisere resultaterne til en bredere regional kontekst. Evalueringen skal for det første undersøge og dokumentere effekten af de ændrede økonomiske rammevilkår og af de 8 delindsatser, der sættes i gang på hospitalet. For det andet skal evalueringen undersøge og dokumentere arbejdet med at implementere, justere og forankre indsatserne på hospitalet.

Metoder

Evalueringen udarbejdes i fire faser i perioden 2016-18 og gennemføres ved en kombination af kvalitative og kvantitative analyser. Den første delanalyse består af et komparativt registerstudie, hvor udviklingen i væsentlige resultatmål (økonomi, aktivitet og kvalitet) undersøges før, under og efter indførelsen af den ændrede styringsmodel. Anden delanalyse undersøger aktivitetsdata og målopfyldelse inden for de otte delindsatser. Den tredje delanalyse er et processtudie af, hvordan udviklingsprojektet medfører konkrete forandringer i patientbehandling -og pleje, i administrative procedurer, m.m., af hvilket forandringsarbejde, der sættes i gang, og af hvordan dette arbejde bidrager til, at man når de ønskede mål.

Hvem finansierer: Region Hovedstaden
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Marie Henriette Madsen

Seniorprojektleder

4139 3526 / mama@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev