KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Esbjerg-modellens brugerinddragende værktøj og understøttende organisering

Esbjerg Kommune har udviklet en særlig model til at sikre en helhedsorienteret indsats omkring rehabilitering, som består af dels et ’samtalehjul’ og dels en måde at organisere arbejdet i sundhedshusene. Modellen inddrager borgerne aktivt i rehabiliteringsforløbet og fungerer som beslutningsstøtteværktøj. KORA opsamler viden om, hvordan modellen virker i praksis.

Udskriv Del på
Projektleder: Grete Brorholt
Projektmedarbejdere: Lea Graff og Maria Hoelgaard
Projektperiode: September 2016 - marts 2018
KORA undersøger "Esbjerg-modellen", der sætter borgeren i centrum for sin egen rehabilitering. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Esbjerg Kommune har arbejdet systematisk med at udvikle denne Model for Koordination med Borgeren i Centrum, den såkaldte Esbjerg-model. Målet er at støtte borgere i at mestre egne liv med afsæt i den enkeltes behov samt i dennes ressourcer og kompetencer til at håndtere sin situation med funktionsnedsættelse. Det er særligt for Esbjerg-modellen, at den udover at bestå af konkrete værktøjer til individuel brugerinddragelse (beslutningsstøtteredskab) også er udviklet som en organisationsform, der skal understøtte medarbejdere i det daglige arbejde med inddragelse af borgeren. Værktøjet rummer en særlig systematik, idet det er opbygget med udgangspunkt i Verdenssundhedsorganisationen WHO’s diagnosticeringskoder for funktionsdygtighed, invaliditet og sundhed (ICF-koder).

Formål

De foreløbige erfaringer tyder på, at de medarbejdere og borgere, der møder modellen, vurderer den som overvejende positiv. For at sikre vidensbaseret videreudvikling og eventuel spredning af modellen er der behov for en dybdegående og systematisk undersøgelse af dens styrker og svagheder.

Formålet med KORAs undersøgelse er derfor at:

  1. Identificere generiske elementer i Esbjergs Model for Koordination med Borgeren i Centrum, som potentielt kan overføres til andre felter og situationer, hvor der er behov for en styrket borgerinddragelse.
  2. Analysere, hvilke ledelsestiltag der er væsentlige for at understøtte arbejdet med brugerinddragelse.
  3. Vurdere muligheder og forudsætninger for spredning af modellen.

Undersøgelsen vil munde ud i følgende produkter:

  • En KORA-rapport, som beskriver, hvorfor og hvordan Esbjerg-modellen kan forventes at understøtte brugerinddragelse i andre settings
  • En skitse til et ledelseskompas for brugerinddragelse, der vil kunne bruges i forbindelse med lederuddannelse såvel internt som uden for Esbjerg KommuneEn forskningsprotokol, som skal ligge til grund for en efterfølgende effektvurdering af modellen via et kontrolleret design.

Metoder

Undersøgelsen er baseret på kvalitative metoder og forskningsbaseret viden. Det vil sige, at der foretages litteraturreview, fokusgruppeinterview, individuelle interview med nøglepersoner, deltagerobservation med borgere og medarbejdere samt dokumentanalyser.

KORAs andel i projektet

Projektet er ejet af Esbjerg Kommune, Sundhed og Omsorg og foregår i tæt samarbejde med denne enheds leder Susanne Terkelsen.

Hvem finansierer: Satspuljemidler, Sundhedsstyrelsen
Samarbejdspartner(e): Esbjerg kommune, v. Thea Valbjørn, Louise Klok og Susanne Terkelsen
Vidensområde: Sundhed
Mere fra samme projekt
Kontakt

Grete Brorholt

Seniorprojektleder

4162 3537 / grbr@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev