KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Tværgående evaluering af satspuljen

– et metodeværktøj
VIVE har udarbejdet et metodeværktøj, der kan understøtte en tværgående vurdering af, om satspuljen lever op til sit formål – nemlig at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomst og svage grupper på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Det nye metodeværktøj giver mulighed for at få indblik i satspuljens samlede anvendelse fra 2019 og frem.
Udskriv Del på

Tværgående evaluering af satspuljen

Det nye metodeværktøj kan give indblik i den samlede anvendelse af satspuljen. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Baggrund

Statsrevisorerne bemærkede i deres beretning fra 2014 blandt andet, at ”ministerierne siden etableringen af satspuljen ikke har foretaget en tværgående evaluering af den samlede satspulje, herunder om ordningerne samlet set lever op til formålet med satspuljen – dvs. bidrager til forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet”.

Finansministeriet har søgt at imødekomme denne bemærkning ved at bede VIVE om at udvikle et metodeværktøj, der kan anvendes som grundlag for tværgående evaluering af satspuljen.

Konklusion og afgrænsning

VIVE har lagt vægt på, at det udarbejdede metodeværktøj bliver den mindst bureaukratiske løsning inden for de givne rammer, og at det tillige bliver en løsning, der har et læringsmæssigt potentiale for alle parter.

Det har også været afgørende for os, at værktøjet skal kunne anvendes på tværs af de enkelte satspuljeprojekter/-ordninger og anvendes til at vurdere målopfyldelsen af projekterne/ordningerne på et mere overordnet niveau. Dermed bliver det muligt at vurdere det overordnede resultat af projekterne i forhold til satspuljens mål om at forbedre vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper inden for henholdsvis social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Metodeværktøjet omfatter den andel af satspuljemidlerne, som ikke er bundet i lovbundne bevillinger eller overført til bloktilskuddet. Afgrænsningen skyldes, at det ikke er evalueringsmæssigt meningsfuldt at inkludere disse bevillingstyper, da det ikke er muligt at afgrænse satspuljebevillingen på området fra øvrige midler på området.

Metode

Metodeværktøjet er et værktøj, hvor de enkelte ministerier selv er ansvarlige for at udfylde besvarelsen af 16-19 spørgsmål fordelt på fem overordnede temaer. På baggrund af disse svar beregnes en score for hvert satspuljeprojekt. Denne score belyser i hvor høj grad målet for det pågældende projekt er opnået. Scoren kan ligge på en værdi mellem 0 og 100 med 100 som den højest mulige score.

Det er også muligt at udregne et gennemsnit af de forskellige projektscores på tværs af satspuljen. Denne tværgående score kan udregnes på baggrund af alle projektscores i satspuljen, eller den kan udregnes inden for enkelte fagområder. I beregningen af den tværgående score vægtes de individuelle projektscores efter bevillingernes størrelse.

Anbefalinger

Den tværgående evaluering kan som udgangspunkt anvendes til en samlet vurdering af, om satspuljeprojekterne har levet op til formålet med satspuljen, men kan ikke stå alene. I en endelig evaluering vil det være relevant at supplere den tværgående evaluering med en kvalitativ redegørelse for baggrunden for de scores, som metodeværktøjet tildeler satspuljeprojekterne.

Såfremt evalueringsværktøjet tages i brug med satspuljen for 2019, forventes det, at den første samlede evaluering vil kunne foreligge i 2023 (satspuljen for 2019 udmønter projekter i perioden 2019-2022).

Læs også nyhed på Finansministeriets hjemmeside.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Finansministeriet
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social, Sundhed, Økonomi og administration
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev