KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Kortlægning skal styrke resocialisering af afsonere med opmærksomhedsforstyrrelser

KORA skal dels bidrage med viden om kriminalitetsdømte, der har opmærksomhedsforstyrrelser eller ADHD-lignende symptomer, og dels med viden om tilrettelæggelse af indsatser til målgruppen og samarbejdet om målgruppen på tværs af sektorer og professioner. Målet er at anvende den nye viden i arbejdet med at styrke de dømtes evne til at mestre et liv i frihed efter afsoning.

Udskriv Del på
Projektleder: Nichlas Permin Berger
Projektperiode: November 2016 - januar 2018
Projektet skal bidrage med viden om, hvordan man mest effektivt kan organisere arbejdet i Kriminalforsorgens institutioner med at resocialisere afsonere, der har med opmærksomhedsforstyrrelser eller ADHD-lignende symptomer, og styrke deres mestringskompetence til at holde sig ude af kriminalitet. Modelfoto: Sine Fiig/KORA

Baggrund

Socialstyrelsen har i samarbejde med Direktoratet for Kriminalforsorgen igangsat et projekt under navnet ”Resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelse” (2016-2019). Projektet skal bidrage med viden om, hvordan man mest effektivt kan organisere arbejdet i Kriminalforsorgens institutioner med at resocialisere afsonere, der har med opmærksomhedsforstyrrelser eller ADHD-lignende symptomer, og styrke deres mestringskompetence til at holde sig ude af kriminalitet.
I projektet udvikles, afprøves og evalueres koncepter, der skal bidrage til en samlet model for, hvordan man kan opnå disse mål.

Formål

KORA gennemfører en videnskortlægning, der skal bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens projekt foregår på et solidt vidensgrundlag. Målet med KORAs kortlægning er at skabe viden om målgruppens karakteristika og, hvilke dokumenterede indsatser over for målgruppen der findes. Kortlægningen skal desuden belyse:

  • Professionelles erfaringer med målgruppen
  • Viden om aktuel organisering og samarbejde på tværs af organisationer, sektorer og professioner
  • Samarbejdet mellem de relevante aktører – herunder fængsler, tilsynsførende i KIF, ansatte i psykiatrien, kommunale sagsbehandlere fra jobcentre og kommunale misbrugscentre
  • At indhente professionelles vurderinger af den aktuelle indsats og ideer til, hvordan indsatsen organiseres mere hensigtsmæssigt.

Metoder

Kortlægningen beskriver personer både med og uden ADHD, som afsoner i det danske samfund, og beskriver individuelle, familiære og sociale forhold, der er karakteristiske for gruppen, og som er væsentlige i forhold til etableringen af en mere målrettet forebyggende indsats mod tilbagefald i kriminalitet.

Kortlægningen indeholder et systematisk review af litteraturen på området, herunder: 1) state-of-the-art af nyere forskning i sammenhænge mellem kriminalitet og opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD, 2) specifikke indsatser til målgruppen og 3) tværsektoriel og -professionel organisering af den samlede indsats til målgruppen.

Gennem individuelle interview og fokusgruppeinterview formidles erfaringer og viden fra dansk praksis i forhold til at støtte personer i målgruppen i at mestre deres liv og i forhold til, hvordan man organiserer den samlede indsats for målgruppen og samarbejdet med de relevante aktører.

KORAs andel i projektet

Projektet gennemføres i samarbejde med psykolog Christina Mohr Jensen fra Psykiatrien – Region Nordjylland, som står for gennemførelsen af det systematiske review af nyere forskning i sammenhænge mellem kriminalitet og opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD samt afdækning af karakteristika ved målgruppen. KORA står for at gennemføre den øvrige del.

Hvem finansierer: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner(e): Christina Mohr Jensen
Vidensområde: Social og Sundhed