KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Ressourcetildeling på normalundervisningsområdet

Fordeling af midler til københavnske folkeskoler efter elevernes forventede undervisningsudbytte
VIVE har udviklet en model til fordeling af midler til støtte af elever, som forventes at få et lavt fagligt udbytte af folkeskolen i Københavns Kommune. Modellen viser, at der er stor forskel på elevernes forventede udbytte på tværs af kommunens skoler.
Udskriv Del på
Forfattere: Jacob Seier Petersen
Udgivet: August 2017

Ressourcetildeling på normalundervisningsområdet

VIVEs analyse viser, at der er stor forskel på elevernes baggrundskarakteristika fra skole til skole, og at man derfor må forvente store forskelle i elevernes faglige udbytte af en gennemsnitlig undervisning. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har bedt VIVE om at udarbejde en række modeller til fordeling af midler til de elever, som forventes at få et lavt fagligt udbytte af folkeskolen.

Modellerne tager højde for forskelle i elevernes demografiske og socioøkonomiske karakteristika. Formålet med modellerne er, at de kan bruges til at give folkeskoler med fagligt svage elever et bedre udgangspunkt for at hæve elevernes faglige niveau.

Resultater

Analyserne viser, at der er stor forskel på elevernes baggrundskarakteristika fra skole til skole, og at man derfor må forvente store forskelle i elevernes faglige udbytte af en gennemsnitlig undervisning.

Forskellene i forventet fagligt udbytte kan opgøres på flere forskellige måder. Alt afhængigt af, hvilken metode man benytter, viser analysen, at nogle skoler har mellem ca. 3,5 og 7,5 gange så stor en andel elever med et lavt forventet udbytte, sammenlignet med de skoler, hvor der er færrest elever med et lavt forventet udbytte.

På baggrund af hver skoles andel af elever med et lavt forventet fagligt udbytte har VIVE udarbejdet et forslag til fordeling af et behovsafhængigt budget mellem skolerne. VIVEs forslag til ressourcetildelingsmodel fordeler midlerne anderledes, end hvis midlerne blev fordelt jævnt efter elevtallet. Skoler, som har en stor andel af elever med et lavt forventet udbytte af folkeskolen, vil således få et højere beløb pr. elev end skoler med en lille andel.

Metode

Det forventede udbytte af undervisningen i de københavnske folkeskoler vurderes ud fra en række statistiske modeller. Modellerne anvender oplysninger om socioøkonomiske karakteristika hos eleverne og deres forældre til at estimere elevernes forventede faglige udbytte af folkeskolen. Elevernes faglige udbytte er opgjort ved hjælp af elevernes afgangskarakterer i 9. klasse og andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

De statistiske modeller anvendes til at beregne, hvor stor en andel af eleverne på hver folkeskole i Københavns Kommune, som ikke forventes at gennemføre folkeskolen med et tilfredsstillende fagligt udbytte. Dette gøres ved at se på hver enkelt elevs socioøkonomiske karakteristika og herudfra beregne den enkelte elevs sandsynlighed for ikke at opnå et tilfredsstillende udbytte af folkeskolen. Disse tal sammenfattes til et gennemsnit for hver skole.

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Københavns Kommunes Børne- og Ungeforvaltning
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration