KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015
Udgifterne til det specialiserede voksenområde i Region Sjælland er steget fra 2014 til 2015. Antallet af botilbudsmodtagere er ligeledes steget, mens udgifterne pr. botilbudsmodtager er faldet. Udgiftsstigningen på området synes altså at hænge sammen med, at der er kommet flere brugere.

 

Udskriv Del på
Forfattere: Kasper Lemvigh
Udgivet: Juni 2017

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

De samlede udgifter til voksne handicappede og sindslidende i kommunerne i Region Sjælland er steget med 2 procent fra 2014 til 2015. Denne udgiftsstigning svarer nogenlunde til udviklingen i hele landet, der var på 1 procent. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Flere brugere og faldende enhedsudgifter

De samlede udgifter til voksne handicappede og sindslidende i kommunerne i Region Sjælland er steget med 2 procent fra 2014 til 2015. Denne udgiftsstigning svarer nogenlunde til udviklingen i hele landet, der var på 1 procent.

Også på aktivitetssiden er der generelt sket en mindre stigning. Således er der forholdsvis flere borgere i 2015, der bor i et botilbud eller modtager hjælp og støtte i eget hjem, end der var i 2014. Brugerandelen i botilbud er steget med 3 procent fra 2014 til 2015.

Udgifterne pr. botilbudsmodtager er til gengæld faldet en anelse i den undersøgte periode, når der ses på Region Sjælland under ét. Den enkelte borger i botilbud er gennemsnitligt 1 procent billigere i 2015 end i 2014.

Forskelle mellem de sjællandske kommuner

Samlet set bruger kommunerne i Region Sjælland 7.724 kr. pr. 18-64-årig indbygger på voksenområdet i 2015. Tallet varierer dog fra 6.160 kr. i den billigste kommune til 13.452 kr. i den dyreste.

Gennemsnitligt har kommunerne i Region Sjælland 85 borgere i botilbud eller botilbudslignende tilbud pr. 10.000 18-64-årige indbyggere i 2015. Det tal svinger dog mellem kommunerne, hvor nogle kommuner har to til tre gange så mange botilbudsmodtagere som andre kommuner.

Det varierer desuden, hvor meget de sjællandske kommunerne bruger pr. foranstaltningsmodtager. En borger, der bor i et botilbud eller et botilbudslignende tilbud, koster i gennemsnit knap 645.000 kr. i 2015. Udgiften svinger fra 507.000 kr. i den billigste kommune op til 851.000 kr. i den dyreste kommune. Forskellene kan blandt andet hænge sammen med, at brugerne er forskellige og ikke modtager den samme ydelse eller har det samme støttebehov. Det kan også skyldes, at der er forskelligt serviceniveau i kommunerne eller forskellig produktivitet.

Hvad er udviklingen på området udtryk for?

Undersøgelsen peger på, at der er en sammenhæng mellem stigende brugerandele og faldende enhedsudgifter for botilbudsmodtagere. Jo flere af en kommunes borgere, der bor i et botilbud, des billigere er den enkelte botilbudsmodtager. Det kunne altså se ud til, at de senere års udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde i Region Sjælland er en udfordring, der handler om mængdestyring snarere end om udgiftsstyring.

Det vil være relevant at foretage dybere analyser af brugertallene for at afdække, hvorfor antallet af brugere er steget, og hvilke brugergrupper der har været i vækst. Har der for eksempel været ændringer i kommunens adfærd i forhold til visitationspraksis og serviceniveau? Der kan også have været ændringer i efterspørgslen efter ydelser og tilbud eller ændrede behov hos borgerne.

Baggrund

I 2016 udgav KORA en række benchmarkinganalyser, som sammenlignede udviklingen på det specialiserede voksenområde blandt kommunerne i Region Sjælland (RS17) i perioden 2010-2014. På denne baggrund har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland bedt KORA om at foretage en opdatering af analyserne som grundlag for fælles styringsinformation på området. Kommunerne har blandet andet behov for opdateret viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.

Metode

KORA har anvendt registerdata fra Danmarks Statistik om kommunernes udgifter og indsamlet brugertal direkte fra kommunerne om antallet af modtagere af forskellige tilbud og ydelser.

Der gøres opmærksom på, at man skal være varsom med at sammenligne tallene i denne rapport med tal fra den tidligere KORA-analyse af RS17-kommunerne fra 2016. Dels er der ændret i udgiftsafgrænsningen vedrørende § 85-støtte, dels er der foretaget justeringer af udgifter og brugertal i 2014 for visse kommuners vedkommende.

Som led i opdateringen af analysen fra 2016 har KORA opgjort alternative enhedsudgifter for de kommuner, som har kunnet levere datagrundlaget. Dels er der beregnet særskilte enhedsudgifter for modtagere af § 85-støtte i henholdsvis eget (privat) hjem og i botilbudslignende tilbud, dels er beregnet enhedsudgifter for midlertidige botilbud, hvor brugertallet er opgjort som antal helårspersoner.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
Vidensområder: Social, Økonomi og administration
Kontakt

Kasper Lemvigh

Seniorprojektleder

9135 6205 / kale@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev