KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Personaleomsætningen i kommunerne

Der er forskel på, hvor stor personaleomsætningen er i de enkelte kommuner landet over. Dette notat viser blandt andet, at omsætningen er lidt større i hovedstadsområdet og Østjylland end i resten af landet, og at kommunerne i Region Nordjylland har den laveste gennemsnitlige personaleomsætning blandt de fem regioner.
Udskriv Del på
Forfattere: Bo Panduro
Udgivet: September 2017

Personaleomsætningen i kommunerne

Personaleomsætningen er større i kommunerne i hovedstadsområdet og Østjylland end i de øvrige dele af landet. Foto: Ricky John Molloy/VIVE

Resultater

VIVE har opgjort personaleomsætningen i kommunerne på baggrund af tal fra KRL, Det Kommunale og Regionale Løndatakontor. Personaleomsætningen måler, hvor stor en andel af medarbejderne i en kommune, som i løbet af et år forlader deres job, bliver nyansat eller får en ny stilling inden for kommunen.

VIVEs analyse viser, at personaleomsætningen generelt er øget fra 2012 til 2016.

Kommunale forskelle i personaleomsætning

Landkortet viser personaleomsætningen i alle landets kommuner i 2016 og omfatter alle kommunale personalegrupper.

I 2012 var der i gennemsnit en personaleomsætning på 19,5 procent i alle landets kommuner. Det tal var i 2016 steget til 21,3 procent – altså en forskel på 1,8 procentpoint. Men som man kan se af kortet, svinger omsætningen fra kommune til kommune.

Således er personaleomsætningen større blandt kommunerne i hovedstadsområdet og i Østjylland end i de øvrige dele af landet.

 

Data og metode

Alle oplysninger stammer fra Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (www.krl.dk), SIRKA. Data omfatter følgende medarbejdere:

Samtlige personer, som var ansat i kommunerne i november måned med undtagelse af:

  • Personale ansat ved institutioner mv., hvor der ikke sker lønudbetaling gennem de kommunale lønsystemer (herunder selvejende plejehjem og daginstitutioner)
  • Personale ansat under forskellige former for arbejdsmarkedsforanstaltninger
  • Personer, der var fyldt 70 år ved periodens start
  • Timelønnede uden et registreret timetal i optællingsperioden
  • Personer, som på grund af barsel eller andet fravær falder ud af KRL's lønstatisti
  • Personer ansat ved forsyningsselskaber.

Der er endvidere set bort fra ansatte ved fælleskommunale virksomheder mv., som i KRL's kommunefordelte personaleomsætningsstatistik er benævnt "øvrige".

”Personaleomsætning” omfatter for den enkelte kommune både medarbejdere, som ansættes i eller ophører med at være ansat i kommunen i løbet af året, og medarbejdere, som skifter stillingskategori i løbet af året og for eksempel bliver forfremmet fra lærer til skoleleder.

Baggrund

TV2 Regionerne har bedt VIVE levere en række nøgletal, som TV2 Regionerne ønsker at inddrage i deres dækning af kommunalvalget den 21. november 2017. Nøgletallene bliver løbende publiceret som notater i perioden 11. september til 23. oktober 2017.

Med dette notat har TV2 Regionerne ønsket at få belyst, hvor stor personaleomsætningen er i kommunerne. Udgivelsen beskriver personaleomsætningen på baggrund af data fra KRL, Det Kommunale og Regionale Løndatakontor. Udgivelsen indeholder ikke egentlige analyser af årsager til forskelle i personaleomsætningen mellem kommunerne.

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: TV2 Regionerne
Vidensområde: Økonomi og administration