KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Udbud af den præhospitale indsats – hvordan sikres kvalitetsudvikling og innovation?

Der er forskel på, hvordan og hvorvidt innovation og kvalitetsudvikling er indarbejdet i regionenes udbud af den præhospitale indsats. Det viser en undersøgelse af de fem regioners seneste udbud på området. Undersøgelsen fokuserer på kvalitetsudvikling og innovation i udbuddene inden for teknologi, behandling, organisering og uddannelse.
Udskriv Del på

Udbud af den præhospitale indsats – hvordan sikres kvalitetsudvikling og innovation?

Resultaterne af undersøgelsen skal bidrage til at sikre udvikling af ambulancetjenesten i Danmark. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

Udbud af den præhospitale indsats er et forholdsvist nyt fænomen i Danmark. Derfor pågår der en læringsproces for at finde de modeller for udbuddene, som giver de bedste langsigtede resultater.

På denne baggrund har Reddernes Udviklingssekretariat bedt VIVE undersøge, hvordan og hvorvidt kvalitetsudvikling og innovation indgår i de regionale udbud af den præhospitale indsats, hvilke barrierer der er for at indarbejde det, og hvordan man fremadrettet kan arbejde for at inkludere det yderligere. Dette sker med henblik på at sikre en fortsat udvikling af ambulancetjenesten. Undersøgelsen fokuserer på særligt fire områder: Teknologisk, behandlingsmæssig, organisatorisk og uddannelsesmæssig innovation.

Resultater

VIVEs undersøgelse omfatter regionernes seneste udbud af den præhospitale indsats, og den viser, at innovation og kvalitetsudvikling er indarbejdet forskelligt i udbuddene.

Når det angår behandlingsmæssig innovation, organisatorisk innovation og uddannelsesmæssig innovation varierer det, i hvor høj grad udbuddene understøtter disse områder, og hvordan det i så fald er koordineret. En årsag er, at disse områder er vanskelige at definere, og at det derfor i vid udstrækning er op til de enkelte regioner at sørge for, at der sker innovation og kvalitetsudvikling.

Fælles for regionernes udbud er dog, at de generelt set understøtter den teknologiske innovation og udvikling på området, da regionerne har formuleret klare mindstekrav til udstyr og materiel i udbuddene. Undersøgelsen viser derudover, at ambulancepersonalet oplever en forringelse af deres arbejdsmiljø, efter at regionerne er begyndt at udbyde den præhospitale indsats. De oplever et større arbejdspres og en større afstand mellem personalet og dem, der træffer beslutningerne.

Overordnet kan det være relevant at overveje, hvordan de områder, som ikke er lette at specificere, kan sikres i eller ved siden af udbuddene for at skabe innovation og kvalitetsudvikling af den præhospitale indsats.

Anbefalinger

Fokuspunkter for fremtidige udbud

For i højere grad at indarbejde kvalitetsudvikling og innovation i præhospitale udbud fremadrettet, viser undersøgelsen, at følgende tiltag kan overvejes:

  • Tværregional afklaring af, hvor mange elever der skal optages på relevante uddannelser for at sikre et bæredygtigt beredskab, og herunder hvor mange der skal optages i hver region.
  • Tydelig specificering af krav til elevoptaget i udbudsmaterialet i den enkelte region.
  • Tværregional afklaring af kompetence- og uddannelsesprofiler for det præhospitale beredskab.
  • Tydeliggørelse af de krav, der stilles i forhold til ambulancepersonalets efter- og videreuddannelse i de enkelte udbud.
  • Regionale planer for udvikling af det præhospitale område som ramme for de præhospitale udbud.
  • Tydelig præcisering i udbudsmaterialet af ansvarsfordelingen mellem regioner og leverandører og regional sikring af, at de udviklingsopgaver, der ikke er egnede til udbud, varetages i andet regi.
  • Beskrivelse i udbudsmaterialet af de krav, der stilles til forskning og innovation.
  • Øremærkede forskningsmidler til det præhospitale område.
  • Etablering af en proces, der sikrer inddragelse af medarbejdere, når udbudsmaterialet udarbejdes.

Metode

Rapportens konklusioner er draget på baggrund af en gennemgang af de seneste udbud af den præhospitale indsats i de fem regioner med fokus på fire særligt udvalgte fokusområder: teknologisk innovation, behandlingsmæssig innovation, organisatorisk innovation og uddannelsesmæssig innovation.

Derudover er der gennemført kvalitative interview med de præhospitale direktører og ambulancepersonalet fra samtlige fem regioner samt leverandører af den præhospitale indsats og særlige videnspersoner på området.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Reddernes Udviklingssekretariat
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev