KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 16. december 2016

KORA har kortlagt regionernes forsøg med værdibaseret styring på sygehusene

Udskriv Del på

En række forsøg med nye styringsformer er i gang på de danske hospitaler. Målet er at styre mere efter, hvad der giver værdi for patienterne. KORA har kortlagt seks konkrete ordninger og forsøg og giver bud på, hvordan man kan få endnu mere værdibaseret styring ind i forsøgene.

Sygeplejersker på gang
Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Rundt om på de danske hospitaler er man i fuld gang med at udvikle nye styringsformer. Styring udelukkende med fokus på aktivitet skal skiftes ud med styring, som sætter mere fokus på, hvad der giver værdi for patienterne. Målet er at introducere værdibaseret styring – eller value based health care – i det danske sundhedssystem.

Hvem er med i undersøgelsen?
De 6 forsøg, som er med i KORAs kortlægning, er udvalgt af Danske Regioner:

• Udviklingshospital Bornholm: omfatter patienter på Bornholms Sygehus
• Værdi for borgeren: omfatter somatiske og psykiatriske patienter i Region Sjælland
• Omlægning af aktivitet og fleksibel sygehusbehandling: omfatter akutafdelinger og ambulant behandling i Region Sjælland
• Alternativ økonomisk styring på Rygcenter Syddanmark: omfatter rygpatienter i Region Syddanmark
• Ny styring i et patientperspektiv: omfatter 9 sygehusafdelinger i Region Midtjylland
• Prædiktionsmodeller for hofte- og knæalloplastikker: omfatter hofte- og knæpatienter i Region Nordjylland

KORA har lavet en kortlægning af seks konkrete forsøg og ordninger, som er sat i gang af regionerne. Kortlægningen viser, at der er stor spredning i indholdet og karakteren af forsøgene. Og der er god mulighed for at udvikle initiativerne, for forsøgene tager kun afsæt i udvalgte elementer af værdibaseret styring.

- Det skyldes formentlig, at regionerne og sygehusene ikke bare med et snuptag kan omstille deres styring. Omstillingen kræver, at der er adgang til relevante data, og at disse data løbende kan inddrages i den kliniske praksis samt på ledelsesniveau. Samtidig er der reelt ikke gjort mange erfaringer med værdibaseret styring i praksis - heller ikke i udlandet. Så regionerne skal gøre sine helt egne erfaringer, siger seniorforsker Betina Højgaard fra KORA, som står bag kortlægningen.

Lang vej til Porters model

De regionale forsøg med at udvikle og afprøve nye styrings- og afregningsmodeller tager afsæt i den idealmodel for value based health care - værdibaseret styring - som Michael E. Porter har opstillet (se faktaboksen nederst i artiklen). Men indtil videre er det kun udvalgte elementer fra Porters model, som reelt er medtaget i styringsforsøgene.

- Vi kan se en række områder, hvor der er behov for at sætte ind, hvis man vil udvikle værdibaseret styring. Generelt mangler der inddragelse af patientnære resultatmål samt omkostninger, som er et helt centralt element i værdibaseret styring, siger Betina Højgaard.

KORA hjælper med at udvikle

Der er flere af de igangsatte forsøg, som er forholdsvis omfattende. For eksempel har Region Midtjylland iværksat en lang række forsøgsprojekter under overskriften ”Ny styring i et patientperspektiv”. Et andet omfattende forsøg er sat i gang på Bornholm. Her er hele Bornholms Hospital blevet udpeget til at være udviklingshospital, som skal lave forsøg med at udvikle nye, værdibaserede styringsformer. KORA står for at evaluere implementeringen og effekterne af de forsøg, der sættes i gang på Bornholms Hospital.

- Regionsrådet i Region Hovedstaden har fritaget hele Bornholms Hospital fra regionens takststyringsmodel i perioden 2016-2018. Projektet skal gerne give nogle nyttige erfaringer med styring, der har særligt fokus på at skabe værdi for patienterne, siger Betina Højgaard fra KORA.

Hvad er value based health care?

Value based health care gør på flere områder op med den måde, sundhedsvæsenet er styret på i dag. Ideen er, at sundhedsvæsenet i stedet for at fokusere på produktivitet skal fokusere på at levere behandling med værdi for patienterne.

Ideelt kræver det en sammenhængende organisatorisk, styrings- og ledelsesmæssig forankring, hvor der er fokus på behandlingsforløbet som helhed samt opfølgning på outcome og omkostninger ved det fulde patientforløb. Michael E. Porter samler sin strategi for værdibaseret styring i følgende seks komponenter:

  1. Behandlingen organiseres i integrerede enheder
  2. Resultat og omkostninger opgøres for hver enkelt patient
  3. Samlet betaling for hele patientforløb
  4. Integreret sundhedsvæsen på tværs af diagnoser
  5. Udvidelse af det geografiske optageområde
  6. Opbygning af relevant IT-platform

Læs mere om Michael E. Porters model her.