KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 19. december 2016

Hvad virker, når flygtninge skal integreres på arbejdsmarkedet?

Udskriv Del på

Alle kommuner i Danmark har gennem mange år gjort sig erfaringer med at modtage og integrere flygtninge, og erfaringerne viser, at den virksomhedsvendte indsats styrker integrationen. Men i praksis bliver opgaven grebet meget forskelligt an i kommunerne, og ingen ved præcist, hvad der virker bedst. Derfor vil Københavns Universitet, KORA og LG Insight kortlægge og evaluere kommunernes integrationsindsatser for at skaffe viden om, hvilke indsatser der bedst hjælper flygtninge med at få fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Unge mænd med kasket
Projektet skal skabe overblik over forskellige anvendte integrationsindsatser og frembringe ny viden om effektiv integration, der skal bringes i spil i det lokale integrationsarbejde. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Udfordringen er klar: Beskæftigelsen er væsentligt lavere for ikke-vestlige indvandrere sammenlignet med indfødte danskere og vestlige indvandrere. En stor andel er kommet til Danmark som flygtninge eller som familiesammenførte til flygtninge, senest fra krigen i Syrien og konflikter andre steder i Mellemøsten og Nordafrika. Flygtninge med ikke-vestlig baggrund er ofte rejst fra forhold, der er radikalt anderledes end dem, de møder i det danske samfund. For at lykkes med integrationen af flygtninge på det danske arbejdsmarked er der derfor behov for viden om, hvad der virker, så den kommunale integrationsindsats kan styrkes. 

Samfundspotentiale:
• Ifølge Dansk Flygtningehjælp har cirka 145.000 mennesker fået asyl i Danmark i perioden fra 1956 til udgangen af 2014. Heraf er nogle rejst hjem igen, andre er blevet danske statsborgere.

• I 2014 var cirka 29 pct. af 25 til 64-årige flygtninge med asyl kommet i beskæftigelse tre år efter deres ankomst (Kilde: Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet).

Ansvaret for at integrere flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked ligger hos kommunerne. Kommunerne har erfaring med, at den virksomhedsvendte indsats styrker integrationen, men i praksis bliver opgaven grebet meget forskelligt an og uden præcis viden om, hvilke indsatser der virker til hvad og hvem, og hvordan de virker. Over de næste fem år vil forskningsprojektet EARN (Economic Assimilation Research Network) kortlægge, hvilke indsatser der virker, når flygtninge skal i job – til gavn for både de nyankommne flygtninge og migranter, lokalsamfundet og de offentlige finanser.

EARN-projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, KORA og LG Insight. Med bidrag fra internationale topforskere og assistance fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet skal netværket skabe ny viden om integration, der kan omsættes til konkrete politikanbefalinger og integrationsinitiativer.

Registre møder lokalkendskab

Deltagerne i EARN spænder fra den internationale forskningselite til konsulenter med praktisk, konkret viden om de danske integrationsindsatser i kommunerne. En investering fra Innovationsfonden på 7,8 mio. kr. er med til at gøre det muligt at samle den viden, som forskere og konsulenter har, og de metoder, de anvender, så ekspertise inden for registerbaserede statistiske analyser af arbejdsmarkedet kombineres med detaljeret viden om lokale integrationsinitiativer og nationale regelændringer. Det giver mulighed for banebrydende analyser.

- Kommunerne står med en stor opgave, og på trods af mangeårigt arbejde med integrationsindsatsen har vi meget begrænset viden om, hvilke indsatser der er effektive i forhold til at få flere flygtninge i arbejde. Dette projekt kan blive banebrydende i forhold til at skabe ny viden ved både at sigte mod at opnå forskningsmæssig højde og samtidig skabe viden i tæt samarbejde med praksis, siger professor Jacob Nielsen Arendt, som er projektleder på KORAs del af projektet.

Læs mere om projektet på Innovationsfondens hjemmeside.

Om partnerne:

Økonomisk Institut ved Københavns Universitet

Har stor erfaring med politikrelevant empirisk forskning på registerdata og samarbejde med den international forskningselite. Mette Foged har gennem de sidste fem år samarbejdet med den anerkendte migrationsforsker Giovanni Peri om analyser af indvandringen til Danmark.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Har i en årrække forsket i betydningen af medbragte kompetencer og beskæftigelsesindsatser for indvandrere og har siden 1990’erne været hovedleverandør i Danmark af registerbaserede analyser af integrationsindsatsen i danske kommuner med anvendelse af registre om bl.a. danskundervisning og opholdsgrundlag.

Læs KORAs temaside om integration her

LG Insight

Har stor erfaring i at omsætte viden til praksis på integrationsområdet – både i kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.m. LG Insight har de seneste 15 år gennemført en lang række analyse-, evaluerings- og rådgivningsopgaver, der har bidraget til flere punktvise kortlægninger af kommunernes praksis på integrationsområdet, afdækning af etniske minoriteters levevilkår og analyser af effekter af arbejdsmarkedsrettede integrationsindsatser.