KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 25. oktober 2016

Flere borgere i botilbud i sjællandske kommuner

Udskriv Del på

Antallet af voksne handicappede og sindslidende, der bor i botilbud, er steget fra 2010 til 2014, mens udgifterne pr. borger i botilbud er faldet. På det specialiserede børneområde er udviklingen den omvendte. Det viser en undersøgelse, som KORA har foretaget for de 17 kommuner i Region Sjælland.

Mand trækker cykel
- Undersøgelsen rejser bl.a. spørgsmålet om, hvorfor antallet af voksne brugere er steget, og hvad det er for nogle brugergrupper, der er kommet flere af, siger Camilla T. Dalsgaard. Modelfoto: Sine Fiig/KORA

Der er flere voksne handicappede og sindslidende, der bor i botilbud eller modtager støtte i 2014, end der var i 2010. Samtidig er den enkelte modtager gennemsnitligt blevet billigere. Blandt børn og unge med særlige behov er det omvendt: Her er der kommet færre modtagere af anbringelser og individrettede forebyggende foranstaltninger, mens den enkelte modtager gennemsnitligt er blevet dyrere.

Det viser tre analyser, som KORA har gennemført på det specialiserede socialområde i de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne er foretaget i regi af Rammeaftale Sjælland.

- Undersøgelsen rejser bl.a. spørgsmålet om, hvorfor antallet af voksne brugere er steget, og hvad det er for nogle brugergrupper, der er kommet flere af. Skyldes det eksempelvis ændret visitation, øget tilgang af unge eller længere levetid blandt nogle målgrupper? En del af stigningen skyldes dog også, at brugertallene i 2010 og 2014 ikke er fuldt sammenlignelige, siger seniorprojektleder i KORA, Camilla T. Dalsgaard, som har stået i spidsen for undersøgelsen.

Forskel på voksne og børn

På voksenområdet er de samlede udgifter steget med 5 procent i de sjællandske kommuner fra 2010 til 2014. Samtidig er antallet af voksne, der bor i botilbud, steget med 30 procent. Udgiften pr. botilbudsmodtager er faldet med 14 procent i perioden.

- Der kan være forskellige årsager til, at udgiften pr. borger i botilbud er faldet fra 2010 til 2014. Det kan fx være, at målgruppens sammensætning har ændret sig, i takt med at nye brugere er kommet til, eller at man driver tilbuddene mere effektivt, forklarer Camilla T. Dalsgaard.

På børneområdet er billedet det modsatte. Her er de samlede udgifter faldet med 4 procent fra 2010 til 2014. Antallet af børn, der bliver anbragt uden for hjemmet eller modtager individrettede forebyggende foranstaltninger, er faldet med 5 procent fra 2010 til 2013. I samme periode er udgifterne til den enkelte foranstaltningsmodtager steget med 4 procent.

- Vi kan ikke ud fra undersøgelsen sige, hvad det skyldes, siger projektleder i KORA, Hans Skov Kloppenborg, der har stået for analyserne på børneområdet, og fortsætter:

- En mulig forklaring kan være, at kommunerne i højere grad benytter sig af tidlige indsatser, der ikke har karakter af egentlige foranstaltninger. Dermed har de færre børn i mere indgribende foranstaltninger. Det kan også tænkes, at der er sket en stigning i familierettede forebyggende foranstaltninger, som ikke er en del af undersøgelsen på grund af manglende registerdata.

Forskel mellem kommuner

Analyserne viser også, at der er forskel fra kommune til kommune på, hvor mange borgere der bor i botilbud, og hvad den enkelte beboer koster.

De gennemsnitlige udgifter pr. botilbudsmodtager i 2014 er op mod dobbelt så høje i kommunen med de højeste enhedsudgifter som i kommunen med de laveste. Udgifterne svinger fra 493.000 kr. pr. botilbudsmodtager i den billigste kommune til 919.000 kr. i den dyreste kommune i Region Sjælland. Der er desuden forskel på, hvor mange brugere de sjællandske kommuner har. Nogle kommuner har to til tre gange så mange botilbudsmodtagere som andre set i forhold til antallet af 18-64-årige i kommunen.

På børneområdet er der en tilsvarende forskel på de sjællandske kommuners udgifter pr. foranstaltningsmodtager i 2013. Den gennemsnitlige udgift svinger fra 408.000 kr. pr. foranstaltningsmodtager i den billigste kommune til 912.000 kr. i den dyreste kommune. Også brugertallet varierer i 2013: Nogle sjællandske kommuner har fire til fem gange så mange foranstaltningsmodtagere som andre set i forhold til antallet af 0-17-årige i kommunen.

Handler mindre med pladser i sociale tilbud

Kommunerne handler mindre med pladser i botilbud til voksne og anbringelsessteder til børn i 2014, end de gjorde i 2010. Men handlen er ikke hørt op. Hver gang der blev brugt 100 kommunale kroner på botilbud og anbringelser i 2014, gik cirka 55 kroner til køb af pladser hos eksterne leverandører, herunder andre kommuner, regionerne og private.

- Selv om kommunernes handel med pladser i sociale tilbud er faldet fra 2010 til 2014, er handlen stadig omfangsrig, når man sammenligner med andre store kommunale velfærdsområder som for eksempel daginstitutioner og skoler, siger Camilla T. Dalsgaard.

Find rapporterne her

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

Fakta om undersøgelserne:
  • Undersøgelserne er bestilt og finansieret af Rammeaftale Sjælland, som er de 17 kommuner i Region Sjælland.
  • KORA har opgjort:
    • Hvor mange modtagere af sociale tilbud og foranstaltninger der er i hver af de 17 sjællandske kommuner set i forhold til den enkelte kommunes indbyggertal.
    • Udgifterne pr. modtager af sociale tilbud og foranstaltninger, også kaldet enhedsudgifterne.
  • Analyserne er baseret på tal fra Danmarks Statistik samt tal, som er indsamlet direkte i kommunerne.
  • Resultaterne er forbundet med usikkerhed, da det ikke lader sig gøre entydigt at koble udgifter til aktiviteter. Desuden mangler der sammenlignelige aktivitetsdata på nogle områder.
  • KORA og Rammeaftale Sjælland har valgt at offentliggøre tallene trods usikkerheden, da de giver det bedst mulige overblik, der er tilgængeligt lige nu.