KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 13. juni 2013

Analyse af sammenhængen mellem kommunernes udgifter pr. folkeskoleelev og elevernes afgangskarakter

Udskriv Del på

KORA har analyseret sammenhængen mellem en kommunes udgifter pr. folkeskoleelev og de karakterer, eleverne opnår ved folkeskolens afgangsprøve. Analysen tager højde for elevernes sociale baggrund og kommunernes udgiftspolitiske rammebetingelser på folkeskoleområdet.

skoleelever

Analysen omfatter alle 135.000 folkeskoleelever, der er gået op til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i årene 2008-2010 og kombinerer registerbaserede oplysninger om elevernes afgangskarakterer og sociale baggrund med oplysninger om kommunernes folkeskoleudgifter pr. elev i årene for elevens skolegang.

Vigtigt at tage højde for elevens baggrund

Undersøgelsen understreger, at det er afgørende vigtigt at tage højde for elevernes sociale og fami­liemæssige baggrund i vurderingen af både faglige resultater og af de udgifter, der knytter sig til undervisningen. Den viser dog også, at dette kan være vanskeligt at gøre, ikke mindst ved sammenligninger af de enkelte skoler. Tager man ikke højde for, at det både er vanskeligere og mere udgiftskrævende at løfte ressourcesvage elever, vil en simpel statistisk sammenligning misvisende give det indtryk, at flere penge sænker det faglige niveau.

Undervisningsudgifter har især betydning for svage elever

Tager man højde for elevernes sociale og familiemæssige baggrund, viser analysen at øgede udgifter i kommuner med relativt lave folkeskoleudgifter har en svag positiv betydning for elevernes skolekundskaber. Undervisningsudgifterne har især betydning for elever med svag social baggrund og udgifterne over det samlede skoleforløb har større betydning for de faglige resultater end udgifterne i afgangsåret. Samtidig understreger undersøgelsen, at der er større variation i de faglige resultater mellem skoler end mellem kommuner. Men også at en række kommuner samlet set opnår bedre faglige resultater end andre, uden at dette nødvendigvis hænger sammen med et højere ressourceforbrug.

Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev